ลอตเตอรี่หายไป


ทำไมไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องล็อตเตอรี่เลย

ไหนว่าจะเอาเงินกลับคืนมายังสมาชิกไง ได้แต่อะไรกลับมาก็ไม่รู้

แล้วทำไมเงียบหาย อุตส่าห์เลือกคนใหม่ๆเข้ามาแก้ไข แต่ทำไมเงียบไป

 ผู้ตั้งกระทู้ ครูซื่อตรง :: วันที่ลงประกาศ 2012-02-27 13:02:23 IP : 182.93.240.233


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3303054)

ช่องสามสรยุทธ เย็นนี้ 29/02/55 พูดเรื่อง ลอตเตอรี กับสหกรณ์ครูภาคอีสาน พรุ่งนี้ต่ออีกวัน ลอตเตอรีสหกรณ์นนท์ไปถึงใหนแล้ว

ประธานคนใหม่แจ้งด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูบำนาญกำลังกังวล วันที่ตอบ 2012-02-29 23:07:48 IP : 171.98.114.182


ความคิดเห็นที่ 2 (3303523)

 

   สวัสดีครับ

      เรื่องล็อตเตอรี่ของสหกรณ์ครูนนทบุรี เรียนให้สมาชิกทราบว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินคดีแพ่ง ที่ศาลจังหวัดนนทบุรี และสหกรณ์ฯได้ยื่นเงื่อนไขให้คู่กรณีดำเนินการ 5 ประเด็นได้แก่

1. มูลค่าหนี้ทั้งหมดอยู่ที่ 496 ล้านบาท

2. ดอกเบี้ยสหกรณ์ฯ คิด 7.5%

3. ทางลูกหนี้ ต้องชำระหนี้ ทั้งหมดนี้และดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์ฯทุกเดือน และให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี

4. ให้ลูกหนี้นำหลักทรัพย์มาค้ำประกันหนี้เพิ่มเติม

5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทางลูกหนี้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเงื่อนไขทั้ง 5 ข้อ ผู้แทนของลูกหนี้ได้รับเงื่อนไขดังกล่าวและอายัด พบกันในวันที่ 20 มีนาคม 55 เพื่อให้ศาลตัดสินคดี เรื่องล็อตเตอรี่สหกรณ์ฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่การดำเนินการต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ศาลได้กำหนด

ผู้แสดงความคิดเห็น admin (ntbcoop-at-truemail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2012-03-05 09:58:46 IP : 124.122.44.156


ความคิดเห็นที่ 3 (3303599)
 

ข่าวจาก ก.ค.ศ. ล่าสุด  สหกรณ์นนท์เงียบมาก..

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: ความรับผิดของกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.

กรณีมีข่าวปรากฏในสื่อสารมวลชนว่ามีบริษัทนิติบุคคลติดต่อชักชวนให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เข้าร่วมโครงการระดมเงินมาลงทุน โดยให้ผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง แต่การดำเนินการเป็นปัญหา เพราะอาจขัดต่อวัตถุประสงค์การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และทำให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เป็นการกู้ยืมเงินที่ปกปิดข้อเท็จจริงอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน ทำสูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก

สำนักงาน ก.ค.ศ. ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความห่วงใยต่อเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงขอเรียนให้ทราบว่า หากท่านใดที่มีบทบาทเกี่ยวข้องในฐานะกรรมการสหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์ก็ดี จะต้องตระหนักในบทบาทและทำหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้และให้คำตอบกับสังคมได้ โดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ กรณีการกระทำในฐานะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โดยมิชอบด้วยหลักสหกรณ์ออมทรัพย์นั้น มีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่น่าสนใจและเป็นอุทาหรณ์ได้อย่างดียิ่งสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดำรงตำแหน่งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์และมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินที่จะต้องระมัดระวัง ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนในทางที่ไม่สุจริต เพราะถึงแม้จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังคงต้องรับผิดทางวินัยด้วย โดยศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีดำรงตำแหน่งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ทำการปลอมแปลงเอกสารการกู้เงินของสมาชิก และรับเงินนั้นไปเป็นของตนโดยมิชอบ พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นการกระทำการอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง (หากเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นความผิดวินัย ตามมาตรา 84 วรรคสาม และมาตรา 94 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547) คดีตัวอย่างนี้จึงเป็นอุทาหรณ์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ การเงิน ให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่อาศัยโอกาสที่ตนที่มีหน้าที่ กระทำการทุจริตเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ ซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ที่จะต้องถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ และอาจต้องถูกลงโทษทางอาญารวมทั้งมีความรับผิดทางแพ่งในการกระทำดังกล่าวด้วย

สำหรับเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฐานะสมาชิกสหกรณ์หากพบพฤติการณ์ที่น่าสงสัย ไม่น่าไว้วางใจ หรือส่อไปในทางทุจริตในการดำเนินของการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ซึ่งเป็นข้าราชการครูและผู้ที่เกี่ยวข้องก็ตาม สามารถที่จะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจ ได้ทราบถึงพฤติการณ์ พยานหลักฐานพยานบุคคล หรือพยานแวดล้อม เพื่อให้ดำเนินการทางวินัยหรือดำเนินคดีอาญาและคดีแพ่งต่อผู้กระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ หรือฉ้อโกง ในฐานะเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายอาญาได้ ในช่วงที่ผ่านมาได้มีผู้แจ้งข้อมูลหลักฐานบางส่วนมายังสำนักงาน ก.ค.ศ.โดยตรงบ้างแล้ว ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ก็ได้ดำเนินการแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปแล้ว

ดังนั้น เพื่อนข้าราชการครูผู้ใด หากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ใดแล้ว ขอให้ตั้งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง สุจริต รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม เพื่อจะได้ไม่ทำให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนเสียหายทั้งต่อตนเอง ต่อราชการ ต่อเพื่อนครูและผู้เกี่ยวข้องในภายหลัง

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

ผู้แสดงความคิดเห็น สมาชิกครู วันที่ตอบ 2012-03-05 21:55:08 IP : 58.64.119.150


ความคิดเห็นที่ 4 (3312335)
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 7851 ข่าวสดรายวัน


อายัดทรัพย์แล้ว49สหกรณ์ครู
จากกรณีการร้องเรียนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในหลายจังหวัดบริหารงานไม่โปร่งใสจนหลายแห่งได้รับความเสียหาย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงข้าราชการสังกัด สพฐ.ที่เข้าไปเป็นกรรมการบริหารสหกรณ์นั้น ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่ 27 พ.ค. นายศักดา คงเพชร รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการกับผู้ที่ทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้รับความเสียหาย อาทิ ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานกฤษฎีกา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สำนักงาน ป.ป.ง. สำนัก ก.ค.ศ. และสำนักงาน สกสค. เป็นต้น

รมช.ศธ.กล่าวว่า ผู้แทนจากสพฐ. ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ผลการสอบสวนข้อเท็จจริงพบกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดสพฐ.กระทำความผิดวินัยร้ายแรง 11 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี ปทุมธานี ราชบุรี เชียงราย ยโสธร ชัยภูมิ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ เลย และสกลนคร จึงเตรียมตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง แต่กำลังพิจารณาว่าจะตั้งจากสพฐ.ทั้งหมดเลยหรือไม่ เพื่อให้การสอบสวนเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกแห่งและเสร็จพร้อมกัน ส่วนดีเอสไอรายงานให้ทราบว่าหลังจากรับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษ คดีมีความคืบหน้าจนแจ้งข้อกล่าวหาครบเกือบทุกคนแล้ว รวมถึงการเตรียมสรุปสำนวนส่งอัยการพิจารณาส่งฟ้องศาล พร้อมสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมว่ายังมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกหรือไม่

"ทั้งนี้ยังพบว่ามีผู้ถูกกล่าวหาบางรายโทรศัพท์ข่มขู่พยานจนเกิดความกลัว ซึ่งดีเอสไออยู่ระหว่างตรวจสอบว่าผู้ที่ข่มขู่พยานมีใครบ้าง หากทราบชื่อชัดเจนจะส่งข้อมูลให้ สพฐ.พิจารณาโยกย้ายออกนอกพื้นที่ ไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับพยานอีก ดีเอสไอรายงานว่าขณะนี้ได้อายัดทรัพย์กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ที่ถูกระบุชัดเจนว่าเข้าไปมีส่วนส่วนเกี่ยวข้องกับความไม่โปร่งใส 49 ราย ซึ่งในอนาคตสามารถเสนอให้ป.ป.ง.ยึดทรัพย์ต่อไป หากพบว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ หลายคนกังวลว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นมวยล้ม หรือมีการเกี้ยเซี้ยกันจนเอาคนผิดมาลงโทษไม่ได้ หากผมนั่งกำกับดูแลเรื่องนี้อยู่ รับรองว่าจะต้องมีคนรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน" รมช.ศธ. กล่าว

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูนนท์ วันที่ตอบ 2012-05-28 17:15:11 IP : 58.64.119.9


ความคิดเห็นที่ 5 (3332057)
~+๐oO[ ลอตเตอรี่ ]Oo๐+~ -------------------------------- ~+๐oO[ มีตรวจหวยรางวัลที่1ด้วย ]Oo๐+~ -------------------------------- ~+๐oO[ คู่ ]Oo๐+~ -------------------------------- ~+๐oO[ ลอตเตอรี่ออนไลน์ ]Oo๐+~ หาไม่เจอ ให้เซิดกูเกิลว่า "ลอตเตอรี่ออนไลน์" โทร 0863132381/082-0793134 ragtrixro@yahoo.com หรือจำไว้ว่า http://www.ลอตเตอรี่ออนไลน์.com
ผู้แสดงความคิดเห็น ~+๐oO[ ลอตเตอรี่ ]Oo๐+~ วันที่ตอบ 2013-03-06 20:23:59 IP : 58.9.99.35


ความคิดเห็นที่ 6 (3379995)

 ขอหนังสือแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นว่า กรรมการสหกรณ์ เป็นการปฏิบัติ่หน้าที่ราชการด้วยคะ อยากได้

ผู้แสดงความคิดเห็น น้ำ วันที่ตอบ 2015-07-28 13:22:29 IP : 172.16.0.179[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.