dot dot
dot
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletวัตถุประสงค์
bulletประวัติสหกรณ์ฯ
bulletสถานที่ตั้ง
bulletคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
bulletคณะเจ้าหน้าที่
bulletระเบียบ ข้อบังคับ สหกรณ์ฯ
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletวารสารสหกรณ์
bulletติดต่อสอบถาม
bulletการรับฝาก-ถอนเงิน
bulletสวัสดิการสมาชิก
bulletบทความประธานแถลง
dot
การให้บริการของสหกรณ์
dot
bulletตารางกระบวนการทำงานระหว่างระบบงานใหม่กับระบบงานเดิม
bulletแบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ประเภทต่างๆ
bulletแบบฟอร์มกู้เงินโครงการสหกรณ์ชื่นใจ
dot
รับข่าวสารสหกรณ์ฯ

dot
bulletรายงานประจำปีสหกรณ์ฯ
bulletคู่มือสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletวิธีคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้หลังส่งยอดเรียกเก็บรายเดือน
เกี่ยวกับสหกรณ์

สหกรณ์  

แปลว่า  การทำด้วยกัน หมายถึงการผนึกกำลังผู้ทำงานเกี่ยวข้องกัน การทำงานที่เกี่ยวข้องกันนั้นให้พรักพร้อมกันทุกด้าน และต้องกระทำงานนั้นด้วยความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยความเมตตาหวังดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกันด้วย จึงจะเป็นสหกรณ์แท้ ซึ่งมีแต่ความเจริญก้าวหน้า และอำนวยประโยชน์ที่พึงประสงค์แต่ฝ่ายเดียว

 

พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช 2527

 


 

ตราประจำสหกรณ์ฯ

มีความหมาย ดังนี้

1.  เสมา                     หมายถึง ข้าราชการครูในจังหวัดนนทบุรี
2.  หม้อน้ำลายวิจิตร  หมายถึง ตราสัญญาลักษณ์ประจำจังหวัดนนทบุรี
3.  ต้นสนขนาบข้าง   หมายถึง การค้ำจุน เกื้อหนุน

ความหมาย การค้ำจุนและเกื้อหนุนข้าราชการครูในจังหวัดนนทบุรี

 อุดมการณ์สหกรณ์

วิธีการสหกรณ์จะช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐิจ
และสังคมของมวลสมาชิก ให้มีความกินดีอยู่ดีและมีสันติสุข
โดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

  วิสัยทัศน์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จำกัด  เป็นองค์กรที่มั่นคง

 ซื่อตรงในการปฏิบัติงาน  ด้วยบริการที่ทันสมัย  

 ห่วงใยคุณภาพชีวิต ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 


คำขวัญ

มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บริการ


นโยบาย

1.  ด้านการบริหารจัดการ

 

  1.1  จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ  ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
  1.2   เน้นการมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีมในการบริหารจัดการ

  1.3   บริหารจัดการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ประหยัด  ซื่อสัตย์

  1.4   ปรับปรุงข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย

  1.5   ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้สมาชิกทราบอย่างรวดเร็ว และทั่วถึง

  1.6   สร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับสมาชิกและบุคลากรในองค์กร

 

2.  ด้านบุคลากร

2.1   พัฒนาสมาชิกและบุคลากรให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ในบทบาทหน้าที่
2.2   สมาชิก และบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตา
มหลักการสหกรณ์ฯ

 

3.   ด้านการบริการ

  3.1   ให้บริการแก่สมาชิกด้วยความเต็มใจ  เป็นธรรมและทั่วถึง
  3.2   ปรับปรุงและลดขั้นตอนในการให้บริการ                                                                                         
3.3   ส่งเสริม  สนับสนุนบุคลากร  และหน่วยงานทางการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด 776 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Tel : 0-2969-8201-2 , 0-2525-4270-2 ฝ่ายสินเชื้อโทร 085-336-0202 ฝ่ายการเงิน โทร 085-336-0404 ฝ่ายประมวลผลฯ และฝ่ายกฎหมาย โทร 085-336-0303 Fax: 0-2969-8200 Email : ntbcoop@truemail.co.th,ntbcoop@hotmail.com