dot dot
dot
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletวัตถุประสงค์
bulletประวัติสหกรณ์ฯ
bulletสถานที่ตั้ง
bulletคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
bulletคณะเจ้าหน้าที่
bulletระเบียบ ข้อบังคับ สหกรณ์ฯ
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletวารสารสหกรณ์
bulletติดต่อสอบถาม
bulletการรับฝาก-ถอนเงิน
bulletสวัสดิการสมาชิก
bulletบทความประธานแถลง
dot
การให้บริการของสหกรณ์
dot
bulletตารางกระบวนการทำงานระหว่างระบบงานใหม่กับระบบงานเดิม
bulletแบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ประเภทต่างๆ
bulletแบบฟอร์มกู้เงินโครงการสหกรณ์ชื่นใจ
dot
รับข่าวสารสหกรณ์ฯ

dot
bulletรายงานประจำปีสหกรณ์ฯ
bulletคู่มือสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletวิธีคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้หลังส่งยอดเรียกเก็บรายเดือน




ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

 

       

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด โดยกระทรวงศึกษาธิการให้การศึกษาจังหวัดนนทบุรี มี นายจำรัส สักรวัตร เป็นศึกษาธิการ เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้ง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2503 โดยใช้ชื่อว่า "สหกรณ์ครูนนทบุรี จำกัดสินใช้" ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25มกราคม 2503 มีคณะกรรมการดำเนินการ 15 คน โดยมีนายจำรัส สักรวัตร เป็นประธานกรรมการ เรื่องประชุมที่สำคัญในวันนั้นคือ ประธานแจ้งว่า สหกรณ์ได้จดทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2503 เลขทะเบียนที่ 35/10945 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2503 เริ่มให้กู้สามัญ 2 ราย ๆ ละ 2,000 บาท

  

   ในรอบ 1 ปี ที่จัดตั้ง มีสมาชิก 489 คน จากข้าราชการครู 830 คน คิดเป็นร้อยละ 58.92 ยังไม่เป็นสมาชิก 341 คน

 

      สหกรณ์ได้เปลี่ยนชื่อจาก สหกรณ์ครูนนทบุรี จำกัดสินใช้ เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2512 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2511 ลงวันที่ 22 เมษายน 2512 ในขณะนั้นได้เพิ่มคณะกรรมการดำเนินการเป็น 18 คน และให้กู้สามัญได้ไม่เกิน 8,000 บาท
 

 

 

 

 

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี เคยอาศัยอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เป็นที่ทำการในระยะแรก  ต่อมาคณะกรรมการอนุมัติให้ซื้ออาคารพาณิชย์ 2 คูหา ในราคา 1.5 ล้านบาทเป็นที่ทำการ
 

 

 

        

ปัจจุบัน สหกรณ์โดยคณะกรรมการดำเนินงานโดยความเห็นชอบของสมาชิกอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อที่ดิน และก่อสร้างสำนักงานใหม่ ในวงเงิน 35 ล้านบาท และได้สร้างแล้วเสร็จ เปิดทำการในวันที่ 27 มกราคม 2538 อาคารนี้ตั้งอยู่เลขที่ 776 ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี เป็นอาคาร 4 ชั้น บนพื้นที่ 231 ตารางวา ประกอบด้วยชั้นจอดรถ  ชั้น 2 เป็นสำนักงาน ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 เป็นห้องประชุมคณะกรรมการ ห้องประธาน ห้องกรรมการบริหาร และห้องทำงานของกรรมการเงินกู้ ห้องทำงานฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายข้อมูลฯ ฝ่ายบัญชีส่วนชั้น 4 เป็นห้องประชุมเอนกประสงค์ขนาดบรรจุได้ 300 คนมีไว้เพื่อจัดบริการสมาชิก

 


   


 

 

รายนามประธานกรรมการดำเนินการตั้งแต่ เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันมีดังนี้  

 

 

 
 
 
ที่
 
 
 
ชื่อ
 
 
 
ปี พ.ศ.
 
1.
นายจำรัส สักรวัตร

 พ.ศ.2503-2513

 
 
 2.
นายรัตน์ มูลศาสตร์ พ.ศ.2514-2515
 
 
 3.
นายบุญส่ง พุทธประเสริฐ พ.ศ.2516-2518
 
 
 4.
นายสุทัศน์ วงศ์นิมิตร พ.ศ.2519-2520
 
 
 5.
นายองอาจ อาจองค์ พ.ศ.2521-2522
 
 
 6.
นายประกอบ มิ่งเมือง พ.ศ.2523
 
 
 7.
นายองอาจ พ.ศ.2524
 
 
 8.
นายณรงค์ อนันตรังสี พ.ศ.2525-2528
 
 
 9.
นายจำรูญ เกียรติมงคล พ.ศ.2529-2530
 
 
 10.
นายสิทธิ์ จัยสิทธิ์ พ.ศ.2531-2532
 
 
 11.
นายชุมพล ศรีปัญญา พ.ศ.2533-2535
 
 
 12.
นายจำนง แป้นเจริญ พ.ศ.2536-2541
 
 
 13.
นายกมล นกแย้ม พ.ศ.2542
 
 
 14.
นายนรากร ไหลหลั่ง พ.ศ.2543-2546
 
 
 15.
นายธวัช สวนคล้าย พ.ศ.2547-2550
 
 
 16.
นายนรากร ไหลหลั่ง พ.ศ.2551-2552
 
 
 17.
นายเอนก เนียมเทศ พ.ศ.2553-2554
 
 
 18.
นายบัณฑิตย์ กองกูล พ.ศ.2555-2558
 
 
 19.
ดร.ชูชาติ   กาญจนธนชัย พ.ศ.2559

                        

 
     

   ตำแหน่งผู้จัดการ เมื่อเริ่มก่อตั้ง นายศิลปชัย รอดอินทร์ เลขานุการได้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ โดยรับราชการเป็นครูช่วยราชการอยู่ และได้ลาออกจากราชการครูเมื่อปี 2517มาเป็นผู้จัดการ จนถึงเดือน กันยายน 2520

     ต่อมานายนคร ลำลองรัตน์ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนการศึกษา เลขานุการได้ทำหน้าที่ผู้จัดการตั้งแต่ วันที่  1 ตุลาคม 2519 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2521 และนายทองอยู่ ฮวดศรี ได้รับตำแหน่งต่อจากนายนคร ลำลองรัตน์ จนถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2541 เกษียณอายุ   ต่อจากนั้นนายวิถี วงศ์เพ็ชร์ เป็นผู้จัดการและเกษียณอายุในปี 2555                                       ปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด มีดร.ชูชาติ  กาญจนธนชัย เป็นประธานกรรมการฯและนายมานัส   บรรจงใหม่ เป็นผู้จัดการ
 


 
 







Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด 776 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Tel : 0-2969-8201-2 , 0-2525-4270-2 ฝ่ายสินเชื้อโทร 085-336-0202 ฝ่ายการเงิน โทร 085-336-0404 ฝ่ายประมวลผลฯ และฝ่ายกฎหมาย โทร 085-336-0303 Fax: 0-2969-8200 Email : ntbcoop@truemail.co.th,ntbcoop@hotmail.com