dot dot
dot
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletวัตถุประสงค์
bulletประวัติสหกรณ์ฯ
bulletข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ฯพ.ศ.2556
bulletสถานที่ตั้ง
bulletคณะกรรมการดำเนินการ
bulletคณะเจ้าหน้าที่
bulletคณะกรรมการและเจ้าหน้าสมาคมฯ
dot
การให้บริการของสหกรณ์
dot
bulletตารางเงินกู้ประเภทต่างๆ
bulletการกู้เงิน
bulletการรับฝาก-ถอนเงิน
bulletอัตราดอกเบี้ย
bulletสวัสดิการสมาชิก
bulletวารสารสหกรณ์
bulletติดต่อสอบถาม
bulletประมวลภาพกิจกรรม
dot
รับข่าวสารสหกรณ์ฯ

dot
ระเบียบข้อบังคับ

พระราชบัญญัติสหกรณ์

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

 ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

-  ระเบียบว่าด้วย สมาชิกออกจากราชการ, งานประจำ โดยเหตุอันควร พ.ศ.2552
-  ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2551
-  ระเบียบว่าด้วย การรับเข้าเป็นสมาชิก พ.ศ.2551
ระเบียบว่าด้วย เงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม(กองทุน 10 ล้าน)พ.ศ.2549  
ระเบียบว่าด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ  พ.ศ.2552  
ระเบียบว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2549
ระเบียบว่าด้วย การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2549
-  ระเบียบว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2552 
ระเบียบว่าด้วย การรับ - จ่าย และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2552
ระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2552
ระเบียบว่าด้วย การเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสาร พ.ศ. 2549
ระเบียบว่าด้วย โครงการเอื้ออาทรต่อชุมชน พ.ศ. 2552

ระเบียบว่าด้วย การสรรหาประธานและกรรมการดำเนินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด พ.ศ. 2551
ระเบียบว่าด้วย ค่าตอบแทนของที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2544
ระเบียบว่าด้วย การรับสมัครสมาชิกซึ่งถูกให้ออกแล้วกลับเข้าเป็นสมาชิก พ.ศ. 2545
ระเบียบว่าด้วย การสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ พ.ศ. 2551
ระเบียบว่าด้วย การสงเคราะห์สมาชิกผู้สูงอายุ พ.ศ. 2551
ระเบียบว่าด้วย กองทุนสงเคราะห์สมาชิก (40 ปีสหกรณ์) พ.ศ. 2544
ระเบียบว่าด้วย การใช้ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด พ.ศ. 2546
ระเบียบว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2544
ระเบียบว่าด้วย การเลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด พ.ศ. 2544
ระเบียบว่าด้วย การกู้ยืมเงินโดยวิธีการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ. 2549
ระเบียบว่าด้วย ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2544

 ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด 

 -  ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด พ.ศ. 2543


ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด 

ประกาศเรื่อง เปิดให้กู้เงินกรณีพิเศษเพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยสูง
ประกาศเรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 1 พฤษภาคม 2551

 


 

                    

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด  ว่าด้วย การสงเคราะห์สมาชิกออกจากราชการ งานประจำโดยเหตุอันควร พ.ศ. 2552

          อาศัยความตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด พ.ศ. 2543 ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (11) คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ชุดที่ 50 ประชุมเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วย การสงเคราะห์สมาชิกออกจากราชการ งานประจำโดยสาเหตุอันควร ดังต่อไปนี้

                ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ว่าด้วยการส่งเคราะห์สมาชิกออกจากราชการ งานประจำโดยเหตุอันควร พ.ศ. 2552

                ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 29   พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

                ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบ ประกาศ หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการอื่นใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

                โดยเหตุอันควร หมายถึง การออกจากราชการ หรืองานประจำโดยไม่มีความผิด

                ข้อ 4 สมาชิกสกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ผู้ออกจากราชการ หรืองานประจำโดยเหตุอันควร สมควรได้รับเงินสงเคราะห์ทางการเงินดังต่อไปนี้

                        เป็นสมาชิก             5 ปี          ขึ้นไป     ได้รับเงิน              5,000       บาท

                        เป็นสมาชิก           10 ปี          ขึ้นไป     ได้รับเงิน              6,000       บาท

                        เป็นสมาชิก           15 ปี          ขึ้นไป     ได้รับเงิน              8,000       บาท

                        เป็นสมาชิก           20 ปี          ขึ้นไป     ได้รับเงิน             10,000      บาท

                ข้อ 5 ให้สหกรณ์ฯ ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้

                ข้อ 6 สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ ตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกของสมาชิกนั้น

                ข้อ 7 ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการระเบียบนี้ให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นความจำนงขอรับเงินตามระเบียบนี้ภายใน 90 วัน นับจากที่ออกจากราชการหรืองานประจำโดยเหตุอันควร โดยมีหลักฐานเอกสารหนังสือขอรับเงินตามแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนด

                ข้อ 8 ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ออกจากราชการ หรืองานประจำโดยเหตุอันควร ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ การอนุมัติจ่ายให้พิจารณาข้อ 3. ให้ผู้รับการช่วยเหลือสวัสดิการนี้รับเงินทำหลักฐานไว้ให้สหกรณ์ฯ ทุกรายไป และให้เสนอคณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคราวต่อไป

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2552

 

 

                                                                       ( นายนรากร  ไหลหรั่ง )

ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

 

 

 

 

  


 

 

 

ว่าด้วย การรับเข้าเป็นสมาชิก พ.ศ. 2551

 

 

 

     อาศัยอำนาจตามความในข้อ 32 ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (11) แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด โดยมติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49 ประจำปี 2551 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วย “การรับเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด “ ไว้ดังนี้

1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วย การรับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด พ.ศ. 2551”

2. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

3. ให้ยกเลิกระเบียบ ประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

4. คุณสมบัติของสมาชิก ดังต่อไปนี้

4.1 เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์นี้

4.2 เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ

4.3 เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา หมายถึง บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นนทบุรี จำกัด หรือปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษา หรือเกี่ยวกับการให้การศึกษา และให้รวมถึงลูกจ้างประจำ หรือชื่ออย่างอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักนายกรัฐมนตรี องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานดังกล่าวต้องอยู่ในจังหวัดนนทบุรี

4.4  เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

4.5  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการการให้กู้ยืมเงิน

4.6 สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ไปแล้ว จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ ต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าสองปี นับแต่วันที่ลาออกจากสหกรณ์ เว้นแต่ในที่ประชุมใหญ่มีความเห็นชอบให้เปิดรับเป็นกรณีพิเศษในโอกาสสำคัญ แต่สมาชิกผู้นั้นจะต้องลาออกมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน

4.7  มีคุณสมบัติไม่ขัดระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

4.8  การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนด โดยมี ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นของผู้สมัครรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้บริหารก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง

4.9 เมื่อคณะกรรมการดเนินการได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฎว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิก แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่ทราบในการประชุมคราวต่อไป

4.10    ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คน ละ 100 บาท                  (หนึ่งร้อยบาท) ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียก คืนมิได้ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดก็ตาม ถ้าผู้สมัครร้องขอก็ให้คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติที่ประชุมใหญ่ในกรณีดังกล่าวนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุม                                                        

4.11 การได้รับสิทธิในฐานะสมาชิกผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกพร้อมชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชำระค่าหุ้นตามข้อบังคับสหกรณ์ให้เสร็จภายใน ระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด เมื่อได้ปฏิบัติครบถ้วนแล้วจึงจะถือได้ว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก

      4.12  สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์โดยเคร่งครัด

 

                    ประกาศ ณ วันที่ 27  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

 

 

 

                                        ( นายนรากร   ไหลหรั่ง )

ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จำกัด

 

 

 


 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

ว่าด้วย  เงินกู้สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2552

-------------------------------------------

               

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด พ.ศ. 2543 ข้อ 2 (14) ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (11) คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2552 ไว้ดังต่อไปนี้

                ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2552”

                ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

                ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะกรรมการดำเนินการอื่นใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

                ข้อ 4 เพื่อเป็นการสงเคราะห์สมาชิกจึงให้จัดสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกดังนี้

                                4.1 สวัสดิการเพื่อการศึกษา

                                4.2 สวัสดิการเพื่อการประกอบอาชีพ

                ข้อ 5 ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อดำเนินการตามระเบียบนี้จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 7 คน เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

                ข้อ 6 คณะกรรมการสวัสดิการอาจพิจารณาให้สมาชิกกู้เงินสวัสดิการเพื่อการศึกษา เพื่อการประกอบอาชีพได้ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 7 และส่งใช้คืนภายใน 84 งวด พร้อมดอกเบี้ย

                ข้อ 7 หลักเกณฑ์การกู้เงินสวัสดิการ

                                7.1 สมาชิกต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่า ร้อยละสิบห้าของอัตราเงินเดือน

                                7.2 กู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาแก่สมาชิกหรือบุตรได้ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

                                     ซึ่งสมาชิกต้องนำหลักฐานมาแสดงประกอบการกู้และไม่เกินอัตราดังต่อไปนี้

                                      ระดับประถมศึกษา                         กู้ได้คนละไม่เกิน    10,000   บาทต่อปี

                                      ระดับมัธยมศึกษา                            กู้ได้คนละไม่เกิน    20,000   บาทต่อปี

                                      ระดับอุดมศึกษา                              กู้ได้คนละไม่เกิน    25,000   บาทต่อปี               

                7.3 กู้เพื่อการประกอบอาชีพให้คณะกรรมการสวัสดิการพิจารณาโครงการที่สมาชิกนำเสนอ  

                                     ถึงความเป็นไปได้ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดในวงเงินรายละไม่เกิน    

                                    500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

                ข้อ 8 การค้ำประกันเงินกู้ ให้สมาชิกผู้กู้จัดหาสมาชิกเข้าค้ำประกันการกู้ ดังนี้

                                8.1  กู้ไม่เกิน 300,000 บาท ผู้ค้ำประกัน 2 คน

                                8.2  กู้เกินกว่า 300,000 บาท ถึง 500,000 บาท ผู้ค้ำประกัน 3 คน

                ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้                          

                                                                    ประกาศ        วันที่    29     พฤศจิกายน    พ.ศ.  2552

 

 

                                                              ( นายนรากร       ไหลหรั่ง )

                                             ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด 47/17 ม.5 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Tel : 0-2969-8201-2 , 0-2525-4270-2 ฝ่ายสินเชื้อโทร 085-336-0202 ฝ่ายการเงิน โทร 085-336-0404 ฝ่ายประมวลผลฯ และฝ่ายกฎหมาย โทร 085-336-0303 Fax: 0-2969-8200 Email : ntbcoop@truemail.co.th,ntbcoop@hotmail.com