dot dot
dot
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletวัตถุประสงค์
bulletประวัติสหกรณ์ฯ
bulletสถานที่ตั้ง
bulletคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
bulletคณะเจ้าหน้าที่
bulletระเบียบข้อบังคับ
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletวารสารสหกรณ์
bulletติดต่อสอบถาม
bulletการรับฝาก-ถอนเงิน
bulletสวัสดิการสมาชิก
bulletบทความประธานแถลง
dot
การให้บริการของสหกรณ์
dot
bulletแบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ประเภทต่างๆ
bulletโครงการออมทรัพย์รับดอกเบี้ยสูง
bulletหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สุขใจ และแบบฟอร์มการกู้
bulletแบบฟอร์มกู้เงินโครงการสหกรณ์ชื่นใจ
dot
รับข่าวสารสหกรณ์ฯ

dot
bulletรายงานประจำปีสหกรณ์ฯ
bulletคู่มือสิทธิประโยชน์สมาชิก
ระเบียบข้อบังคับ

พระราชบัญญัติสหกรณ์

 

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

 ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

-  ระเบียบว่าด้วย สมาชิกออกจากราชการ, งานประจำ โดยเหตุอันควร พ.ศ.2552
-  ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2555
-  ระเบียบว่าด้วย การรับเข้าเป็นสมาชิก พ.ศ.2551
ระเบียบว่าด้วย เงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม(กองทุน 10 ล้าน)พ.ศ.2549  
ระเบียบว่าด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ  พ.ศ.2552  
ระเบียบว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2549
ระเบียบว่าด้วย การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2549
-  ระเบียบว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2552 
ระเบียบว่าด้วย การรับ - จ่าย และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2556
ระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงคราะห์สมาชิกกรณีสิ่งปลูกสร้าง ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยและภัยอื่นๆพ.ศ. 2556

- ระบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2555
ระเบียบว่าด้วย การเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสาร พ.ศ. 2556
ระเบียบว่าด้วย โครงการเอื้ออาทรต่อชุมชน พ.ศ. 2552

ระเบียบว่าด้วย การสรรหาประธานและกรรมการดำเนินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด พ.ศ. 2551
ระเบียบว่าด้วย ค่าตอบแทนของที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2544
ระเบียบว่าด้วย การรับสมัครสมาชิกซึ่งถูกให้ออกแล้วกลับเข้าเป็นสมาชิก พ.ศ. 2545
ระเบียบว่าด้วย การสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ พ.ศ. 2551
ระเบียบว่าด้วย การสงเคราะห์สมาชิกผู้สูงอายุ พ.ศ. 2551
ระเบียบว่าด้วย กองทุนสงเคราะห์สมาชิก (40,50 ปีสหกรณ์) พ.ศ. 2556
ระเบียบว่าด้วย การใช้ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด พ.ศ. 2546
ระเบียบว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2544
ระเบียบว่าด้วย การเลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด พ.ศ. 2544
ระเบียบว่าด้วย การกู้ยืมเงินโดยวิธีการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ. 2549
ระเบียบว่าด้วย ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2544

 ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด 

 -  ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด พ.ศ. 2543


ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด 

ประกาศเรื่อง เปิดให้กู้เงินกรณีพิเศษเพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยสูง
ประกาศเรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 1 พฤษภาคม 2551

 

 


 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด 776 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Tel : 0-2969-8201-2 , 0-2525-4270-2 ฝ่ายสินเชื้อโทร 085-336-0202 ฝ่ายการเงิน โทร 085-336-0404 ฝ่ายประมวลผลฯ และฝ่ายกฎหมาย โทร 085-336-0303 Fax: 0-2969-8200 Email : ntbcoop@truemail.co.th,ntbcoop@hotmail.com