dot dot
dot
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletวัตถุประสงค์
bulletประวัติสหกรณ์ฯ
bulletสถานที่ตั้ง
bulletคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
bulletคณะเจ้าหน้าที่
bulletระเบียบ ข้อบังคับ สหกรณ์ฯ
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletวารสารสหกรณ์
bulletติดต่อสอบถาม
bulletการรับฝาก-ถอนเงิน
bulletสวัสดิการสมาชิก
bulletบทความประธานแถลง
dot
การให้บริการของสหกรณ์
dot
bulletตารางกระบวนการทำงานระหว่างระบบงานใหม่กับระบบงานเดิม
bulletแบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ประเภทต่างๆ
bulletแบบฟอร์มกู้เงินโครงการสหกรณ์ชื่นใจ
dot
รับข่าวสารสหกรณ์ฯ

dot
bulletรายงานประจำปีสหกรณ์ฯ
bulletคู่มือสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletวิธีคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้หลังส่งยอดเรียกเก็บรายเดือน
สวัสดิการสมาชิก

สวัสดิการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด
 

 

 

1. สมาชิกสหกรณ์ฯ "ประสบอุบัติภัย" หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือเหตุอื่น สมควรได้รับการสงเคราะห์ เป็นเงินรายละไม่เกิน 10,000 บาท
      แนวปฏิบัติสมาชิกผู้มีสิทธิ์ สามารถยื่นความจำนง ขอรับเงินตามระเบียบนี้ภายใน 90 วัน

      เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับการสงคราะห์

      1. หนังสือขอรับเงินสงเคราะห์ตามแบบที่สหกรณ์ฯกหนด  

      2. หลักฐาน ประกอบจากสำนักงานเขต อำเภอ ประชาสงเคราะห์หรือส่วนราชการท้องถิ่น

     3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

      4.สำเนาทะเบียนบ้าน

      5. เอกสารอื่นตามที่สหกรณ์ฯเห็นสมควร เช่น ภาพถ่ายในส่วนของสิ่งปลูกสร้างที่ประสบอุบัติภัย เป็นต้น
.....................................................................................................................................................................................

3. การสงเคราะห์สมาชิกเกษียณอายุราชการ
  สมควรได้รับการสงเคราะห์ทางการเงิน ตามอายุการเป็นสมาชิก ดังต่อไปนี้

เป็นสมาชิก   5  ปี  ขึ้นไป     ได้รับเงิน    5,000 บาท
เป็นสมาชิ  10   ปี  ขึ้นไป     ได้รับเงิน    6,000 บาท
เป็นสมาชิก 15 ปี   ขึ้นไป     ได้รับเงิน    8,000 บาท
เป็นสมาชิก 20 ปี   ขึ้นไป     ได้รับเงิน  10,000 บาท

     สมาชิกผู้มีสิทธิ์ สามารถยื่นความจำนงขอรับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบภายใน 90 วัน นับออกจากราชการหรืองานประจำโดยเหตุอันควรหรือ ภายในวันที่  31 ธันวาคม ของทุกปี โดยมีหลักฐาน เอกสาร หนังสือ รับรองจากต้นสังกัด สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิก สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานเอกสารอื่นที่สหกรณ์ฯ ต้องการ

 .....................................................................................................................................................................................
 

4. สมาชิกสหกรณ์ฯ  ถึงแก่กรรม  สมควรได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการทำศพดังต่อไปนี้

เป็นสมาชิก  5  ปี  ขึ้นไป  ได้รับเงิน 10,000 บาท 
เป็นสมาชิก 10 ปี  ขึ้นไป  ได้รับเงิน 20,000 บาท
เป็นสมาชิก 20 ปี  ขึ้นไป  ได้รับเงิน 30,000 บาท


     ให้ผู้มีสิทธิ์ เช่น คู่สมรส ทายาท แจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ทราบแล้วรอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม พร้อมทั้งเอกสารใบมรณะบัตร, สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประจำตัว หรือหลักฐานเอกสารที่สหกรณ์ฯ ต้องการภายในเวลา 90 วัน พ้นกำหนดนี้ แล้วถือเป็นอันหมดสิทธิ์ในการรับเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม
.....................................................................................................................................................................................

5. เงินกองทุนสงเคราะห์สมาชิก(50 ปีสหกรณ์ฯ)
เมื่อสมาชิกเสียชีวิตจะมีสิทธิ์ได้รับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ตามจำนวนปีดังนี้

 

 

 

เงินกองทุนสงเคราะห์สมาชิก(50ปีสหกรณ์)  เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553


.....................................................................................................................................................................................

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เบอร์ 02-5254270-2 , 02-9698201-2  ต่อ 333

......................................................................................................................................................................................

 
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด 776 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Tel : 0-2969-8201-2 , 0-2525-4270-2 ฝ่ายสินเชื้อโทร 085-336-0202 ฝ่ายการเงิน โทร 085-336-0404 ฝ่ายประมวลผลฯ และฝ่ายกฎหมาย โทร 085-336-0303 Fax: 0-2969-8200 Email : ntbcoop@truemail.co.th,ntbcoop@hotmail.com