dot dot
dot
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletวัตถุประสงค์
bulletประวัติสหกรณ์ฯ
bulletสถานที่ตั้ง
bulletคณะกรรมการดำเนินการ
bulletคณะเจ้าหน้าที่
bulletคณะกรรมการและเจ้าหน้าสมาคมฯ
bulletระเบียบข้อบังคับ
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletวารสารสหกรณ์
bulletติดต่อสอบถาม
bulletการรับฝาก-ถอนเงิน
bulletสวัสดิการสมาชิก
bulletประธานแถลง
dot
การให้บริการของสหกรณ์
dot
bulletตารางเงินกู้ประเภทต่างๆ
bulletการกู้เงิน
bulletการให้บริการอุบัติเหตุสมาชิก
dot
รับข่าวสารสหกรณ์ฯ

dot
การกู้เงิน

 ประเภทเงินกู้ ที่ควรทราบ


 1.  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
     
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ

***  สมาชิกสามารถเลือกใช้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ได้เพียงระบบใด ระบบหนึ่ง เท่านั้น  ***

     1.1  เงินกู้ฉุกเฉิน(ปกติ)
           สมาชิกที่ได้ลงชื่อในทะเบียน และกรรมการรับเป็นสมาชิกแล้ว กู้ฉุกเฉินได้ หนึ่งเท่าครึ่งของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 70,000 บาท ชำระคืนภายใน 10 งวด ในกรณีที่สมาชิกกู้เงินไปแล้วมีความประสงค์จะขอกู้ใหม่ ต้องผ่อนชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 งวด จึงจะขอกู้ใหม่ได้ และสหกรณ์จะจ่ายให้โดยวิธีหักกลบลบหนี้ 

ขั้นตอนการกู้
-  เขียนคำขอกู้ ด้วยลายมือของตนเอง โดยถูกต้องและครบถ้วน (ขอใบคำขอกู้ได้ที่สหกรณ์)
-  คำขอกู้ ต้องมีลายมือชื่อของผู้บริหารสถานศึกษา เซ็นรับรอง
-  ผิด, ลบ, ขีดฆ่า โปรดเซ็นชื่อกำกับ กรุณาอย่าใช้น้ำยาลบคำผิด
-  ยื่นกู้ด้วยตนเอง พร้อมบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชน ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.- 15.00 น.( กรณีมาไม่ทัน กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่เบอร์ 02-525 4270-2 , 02-969 8201-2 ต่อ 114,129

      1.2  เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน ( ATM )
          
การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน เป็นบริการเงินกู้อันทันสมัยของสหกรณ์ฯ สามารถตอบสนองความต้องการ จำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉินได้อย่างดีที่สุด คือบริการให้กู้ได้ตลอด 24 ชม. ทุกวันทั่วประเทศ โดยสหกรณ์ฯ ให้วงเงินกู้แก่สมาชิกไว้ เมื่อสมาชิกมีความจำเป็นต้องใช้เงินก็ใช้บัตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นบัตร ATM ด้วย (บัตร ATM-ID) ทำรายการกู้ผ่านระบบ ATM ของทุกธนาคาร โอนเงินจากบัญชีสหกรณ์ฯ ไปเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิก หลังจากนั้นก็ใช้บัตรดังกล่าวกดถอนเงินได้จากตู้ ATM ของธนาคารทั่วประเทศ
           เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน กำหนดวงเงินให้กู้ได้เท่ากับจำนวนเงินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยผ่อนชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย

หลักเกณฑ์การขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน (ฉ.ฉ. ATM )     
      
1.  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี ตั้งแต่  6  เดือนขึ้นไป    
2.  ต้องมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิ  15% และต้องเหลือไม่ต่ำกว่า 2,500.-บาท(ทั้งนี้ให้เป็นตามตารางหลักเกณฑ์ที่กำหนด)    
3.  มีสิทธิ์กู้ได้  100% ของทุนเรือนหุ้น   แต่ไม่เกิน   500,000.- บาท    
4.  ไม่อยู่ในระหว่างการขอประนอมหนี้สัญญาเงินกู้อื่นๆ    
5.  ไม่อยู่ในระหว่างการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภทของสหกรณ์    
6.  สมาชิกเมื่อกู้ฉุกเฉินระบบกระแสรายวัน ( ฉ.ฉ. ATM )  จะใช้การกู้ฉุกเฉินระบบเดิมไม่ได้    
7.  เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จำกัด    
8.  ผู้กู้ฉุกเฉินระบบเดิม  สามารถขอเปลี่ยนแปลงมากู้ฉุกเฉินระบบกระแสรายวัน( ฉ.ฉ.ATM)ได้ โดยวิธีหักกลบลบหนี้ 
   
     
เอกสารประกอบการขอกู้เงินฉุกเฉินกระแสรายวัน 
    
1.  หนังสือคำขอกู้ของทางสหกรณ์    
2.  สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ    
3.  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้    
4.  สลิปเงินเดือนพร้อมการรับรองข้อมูล  โดยเจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้บังคับบัญชา    
5.  สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่ทำบัตร ATM  เพื่อใช้บริการกับสหกรณ์ได้
 
หมายเหตุ    สมาชิกที่มีสัญญาเก่าอยู่แล้วต้องทำสัญญาใหม่   พร้อมแนบเอกสารใหม่ทั้งหมด   

     -  ผิด, ลบ, ขีดฆ่า โปรดเซ็นชื่อกำกับ กรุณาอย่าใช้น้ำยาลบคำผิด
     -  ใช้เวลาอนุมัติเงินกู้ ยื่นคำขอกู้วันที่1-10 ของเดือน กดกู้ได้วันที่1ของเดือนถัดไป ยื่นหลังวันที่ 10-สิ้นเดือน กดกู้ได้วันที่15 ของเดือน
 

 2.  เงินกู้สามัญ

    2.1  เงินกู้สามัญ ให้กู้ได้ไม่เกิน 24 เท่าของเงินได้รายเดือน รวมกับค่าหุ้นของสมาชิกโดยมีหลักเกณฑ์ให้กู้ยืม ดังต่อไปนี้

ผู้กู้เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง  1  ปี กู้ได้ไม่เกิน    300,000  บาท
ผู้กู้เป็นสมาชิก เกิน     1 ปี      ถึง  5  ปี กู้ได้ไม่เกิน    500,000  บาท
ผู้กู้เป็นสมาชิก เกิน     5 ปี      ถึง  7  ปี กู้ได้ไม่เกิน    700,000  บาท

ผู้กู้เป็นสมาชิก เกิน     7 ปี      ถึง  9  ปี
ผู้กู้เป็นสมาชิก เกิน     9 ปี      ถึง 11 ปี
ผู้กู้เป็นสมาชิก เกิน   11 ปี   ขึ้นไป

กู้ได้ไม่เกิน  1,000,000  บา  
กู้ได้ไม่เกิน  1,500.000  บาท
กู้ได้ไม่เกิน  2,000,000  บาท
      

                             

 

เงินกู้ไม่เกิน                     300,000     บาท ผู้ค้ำประกัน  2  คน
เงินกู้ตั้งแต่   300,001  - 500,000    บาท ผู้ค้ำประกัน  3  คน
เงินกู้ตั้งแต่   500,001  - 700,000    บาท ผู้ค้ำประกัน  4  คน

เงินกู้ตั้งแต่

  700,001  - 1,000,000 บาท

ผู้ค้ำประกัน  5  คน

เงินกู้ตั้งแต่

1,000,001 - 1,300,000 บาท

ผู้ค้ำประกัน  6  คน

เงินกู้ตั้งแต่

1,300,001 - 1,500,000 บาท

ผู้ค้ำประกัน  7  คน

เงินกู้ตั้งแต่

1,500,001  บาท    ขึ้นไป

ผู้ค้ำประกัน  8  คน

 

        ***  สมาชิก 1 ท่าน ค้ำประกันทุกสัญญาเงินกู้ ได้ไม่เกิน 9 สัญญา
        

 

 ขั้นตอนการกู้
-  เขียนคำขอกู้ ด้วยลายมือของตนเอง โดยถูกต้องและครบถ้วน (ขอใบคำขอกู้ได้ที่สหกรณ์) 
-  สำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชน ของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน 
-  สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้
-  หนังสือรับรองเงินเดือน
-  ผิด, ลบ, ขีดฆ่า โปรดเซ็นชื่อกำกับ กรุณาอย่าใช้น้ำยาลบคำผิด
-  ยื่นคำขอกู้
ภายในวันที่ 1-10 ของเดือนได้รับเงินกู้ วันสิ้นเดือน , ยื่นหลังวันที่ 10-สิ้นเดือน รับเงินกู้วันที่10 ของเดือน

 

***  ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่เบอร์ 02-525 4270-2 , 02-969 8201-2 ต่อ 124,126,122,134 หรือเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยของท่าน

 


       2.2  เงินกู้สวัสดิการ  เพื่อการศึกษา และโครงการประกอบอาชีพเสริมรายได้


หลักเกณฑ์การกู้
1.  เป็นสมาชิกสหกรณ์ 6 เดือน ขึ้นไป
2.  มีสมาชิกค้ำประกัน ดังนี้
     2.1  วงเงินกู้ไม่เกิน               300,000 บาท  ผู้ค้ำประกัน  2  คน
 
     2.2  วงเงินกู้ตั้งแต่  300,001 - 500,000 บาท  ผู้ค้ำประกัน  3  คน
     2.3  วงเงินกู้ตั้งแต่  500,001 บาท  ขึ้นไป       ผู้ค้ำประกัน  4  คน

          สมาชิกที่ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการ และลูกจ้าง สามารถค้ำประกันทุกสัญญาได้ไม่เกิน 9 สัญญา
3.  กู้เพื่อซื้อสินค้า การศึกษา และประกอบอาชีพเสริมเท่านั้น และ ผู้ที่จะกู้ใหม่ต้องชำระมาแล้ว 6 งวด
4.  ผู้กู้จะต้องไม่หนี้สัญญาเงินกู้สวัสดิการฯ ที่อื่น
5.  เอกสารประกอบการกู้
     -  หนังสือคำร้องขอกู้สวัสดิการ (ขอรับได้ที่สหกรณ์)
     -  สำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชน ของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
     -  สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
     -  สลิปเงินเดือน หรือบัญชีถือจ่ายเงินเดือนผู้กู้ พร้อมเจ้าหน้าที่การเงินรับรองข้อมูล
     -  ใบเสร็จสหกรณ์
     -  รายละเอียดโครงการของอาชีพนั้นๆ (รูปถ่ายประกอบโครงการ)
     -  กรณีคู่สมรสเสียชีวิต หรือหย่าร้าง ให้แนบบหลักฐานประกอบการกู้
     -  ผิด, ลบ, ขีดฆ่า โปรดเซ็นชื่อกำกับ กรุณาอย่าใช้น้ำยาลบคำผิด
6.  ยื่นหนังสือคำร้องขอกู้เสนอโครงการ  ภายในวันที่ 10 ของเดือน รับเงินสิ้นเดือน***  ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่เบอร์ 02-525 4270-2 , 02-969 8201-2 ต่อ 125

    


 

 

 3.  เงินกู้พิเศษ

     สหกรณ์ฯ ได้กำหนดให้มีเงินกู้พิเศษขี้น เพื่อบริการแก่สมาชิกที่มีความประสงค์ จะขอกู้เงินในวัตถุประสงค์ คือ เพื่อการเคหะสงเคราะห์ ผ่อนชำระภายใน 300 งวด ทั้งนี้ต้องส่งชำระให้เสร็จสิ้นภายในอายุไม่เกิน 70 ปี การอันจำเป็นอื่นกำหนดผ่อนชำระคืนภายใน 120 งวด

คุณสมบัติผู้กู้
     1.  จะต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
     2.  เงินได้รายเดือนของผู้กู้ และคู่สมรส ให้เป็นไปตามระเบียบ
     3.  จะต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันที่เชื่อถือได้
     4.  จะต้องยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และมติต่างๆ ของสหกรณ์ ทุกประการ
     5.  ไม่มีหนี้สินเงินกู้สามัญในสหกรณ์ฯ
ข้อปฏิบัติ
     1.  ผู้กู้จะต้องนำหลักทรัพย์อย่างได้อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ มาเป็นหลักประกันเงินกู้กับสหกรณ์ คือ ที่ดิน, พันธบัตรรัฐบาล, เอกสารการรับฝากเงิน
     2.  กรณีใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน ผู้กู้จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
          2.1 เสนอราคาประเมิน หรือราคาซื้อขายของที่ดินแปลงนี้
          2.2 อธิบายถึงสภาพของที่ดิน พร้อมแผนผังที่ตั้งของที่ดิน
          2.3 อธิบายรายละเอียดของสาธารณูปการ ของที่ดินแปลงนั้น
     3.  ที่ดินที่จะใช้เป็นหลักประกันนั้น ให้ได้ทุกจังหวัด โดยคิดให้ร้อยละแปดสิบของราคาประเมินที่ดินแปลงนั้น ซึ่งประเมินโดยสำนักงานที่ดินจังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                               
     4.  ผู้กู้ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
     5.  การกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ ผู้กู้ต้องใช้ที่ดินแปลงนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตนและครอบครัว จะให้เช่า หรือโอน หรือก่อให้เกิดสิทธิใดๆ ไม่ได้
     6.  ผู้กู้จะต้องกู้เงินเพื่อใช้ประโยชน์แก่ตน หรือครอบครัวเท่านั้น และต้องพร้อมที่จะให้สหกรณ์ตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากเงินกู้ไปได้เสมอ
     7.  หากผู้กู้มิได้ปฏิบัติการไปตามเงื่อนไขที่สหกรณ์กำหนดไว้ ให้ถือว่าการกู้เงินนั้นเป็นอันสิ้นสุด ผู้กู้จะต้องรีบนำเงินต้นที่ค้างอยู่พร้อมทั้งดอกเบี้ยมาชำระคืนแก่สหกรณ์โดยพลัน

เอกสารประกอบคำของกู้เงินพิเศษ
     1.  สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า และถ่ายสำเนาอย่างชัดเจน
     2.  สำเนาบัตรข้าราชการ / บัตรประชาชน ของผู้กู้
     3.  สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้
     4.  สำเนาบัตรข้าราชการ / บัตรประชาชน ของเจ้าของโฉนดทุกคน
     5.  สำเนาทะเบียนบ้าน ของเจ้าของโฉนดทุกคน
     6.  สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้ และ/หรือ เจ้าของโฉนดทุกคน
     7.  สำเนาทะเบีนใบหย่า ของผู้กู้ และ/หรือ เจ้าของโฉนดทุกคน
     8.  สำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส และ/หรือ คู่สมรสของเจ้าของโฉนด
     9.  หนังสือรับรองเงินเดือน ของผู้กู้และคู่สมรส
    10.  เขียนแผนผังแสดงที่ตั้งของที่ดิน โดยสังเขป
    11.  หนังสือประเมินราคาที่ดิน ซึ่งออกโดยกรมที่ดิน ( ใช้กรณีกู้เพิ่มจากเดิม หรือขอกู้ในวงเงินเดิม และซื้อบ้านต่อจากบุคคล หรือซื้อบ้านมือสอง และขอกู้เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นๆ )
    12.  สำเนาสัญญาซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน
    13.  รูปถ่ายบ้าน ( ด้านหน้า, ด้านหลัง และด้านข้าง )
    14.  กรณีกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านต้องมีสัญญาปลูกสร้างบ้าน พร้อมแบบแปลนบ้าน ( ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย )
    15.  กรณีกู้เพื่อไถ่ถอนจำนองจากธนาคาร ต้องถ่ายสำเนาสัญญาเดิมด้วย
    16.  ผิด, ลบ, ขีดฆ่า โปรดเซ็นชื่อกำกับ กรุณาอย่าใช้น้ำยาลบคำผิด
    17.  ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 1 - สิ้นเดือน  รับเงินกู้สิ้นเดือนถัดไป

 

***  ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่เบอร์ 02-525 4270-2 , 02-969 8201-2 ต่อ 113, 222

 


4.  เงินกู้พิเศษเพื่อชำระดอกเบี้ยสูง

    เอกสารประกอบคำของกู้เงินพิเศษเพื่อชำระดอกเบี้ยสูง
     1.  หนังสือขอกู้ และสัญญาเงินกู้กรณีพิเศษเพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยสูงของสมาชิก และหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้
     2.  บันทึกขอกู้กรณีพิเศษเพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยสูงของสมาชิก พร้อมเอกสารแจ้งยอดต่างๆ จากสถาบันการเงินที่มีดอกเบี้ยสูง
     3.  หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนของผู้กู้ ณ ต้นสังกัด
     4.  สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 2 เดือน พร้อมเจ้าหน้าที่การเงินรับรองข้อมูล
     5.  ผู้ค้ำประกัน 2 คน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวผู้ค้ำประกัน
         - ผู้ค้ำประกันต้องไม่เป็นผู้ค้ำประกันเดิม ของสัญญาเงินกู้สามัญของผู้กู้
         - ผู้ค้ำประกันรายหนึ่ง สามารถค้ำประกันผู้กู้ตามประกาศนี้ได้เพียงรายเดียวเท่านั้น
    

หมายเหตุ      - กรณีคู่สมรสของผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกัน เสียชีวิต หรือหย่าร้าง ให้แนบหลักฐานประกอบการกู้
                       - ผิด ลบ ขีดฆ่า โปรดเซ็นชื่อกำกับ กรุณาอย่าใช้น้ำยาลบคำผิด
                       - ยี่นหนังสือคำร้องขอกู้เงินกรณีพิเศษเพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยสูง ภายในวันที่ 10 ของเดือน

***  ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่เบอร์ 02-525 4270-2 , 02-969 8201-2 ต่อ 113, 222

 

 


 
  

 
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด 47/17 ม.5 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Tel : 0-2969-8201-2 , 0-2525-4270-2 ฝ่ายสินเชื้อโทร 085-336-0202 ฝ่ายการเงิน โทร 085-336-0404 ฝ่ายประมวลผลฯ และฝ่ายกฎหมาย โทร 085-336-0303 Fax: 0-2969-8200 Email : ntbcoop@truemail.co.th,ntbcoop@hotmail.com