dot dot
dot
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletวัตถุประสงค์
bulletประวัติสหกรณ์ฯ
bulletสถานที่ตั้ง
bulletคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
bulletคณะเจ้าหน้าที่
bulletระเบียบ ข้อบังคับ สหกรณ์ฯ
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletวารสารสหกรณ์
bulletติดต่อสอบถาม
bulletการรับฝาก-ถอนเงิน
bulletสวัสดิการสมาชิก
bulletบทความประธานแถลง
dot
การให้บริการของสหกรณ์
dot
bulletตารางกระบวนการทำงานระหว่างระบบงานใหม่กับระบบงานเดิม
bulletแบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ประเภทต่างๆ
bulletแบบฟอร์มกู้เงินโครงการสหกรณ์ชื่นใจ
dot
รับข่าวสารสหกรณ์ฯ

dot
bulletรายงานประจำปีสหกรณ์ฯ
bulletคู่มือสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletวิธีคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้หลังส่งยอดเรียกเก็บรายเดือน
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ article


สมาชิกมีสิทธิ ดังต่อไปนี้

 1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสมาคมฯ ต่อคณะกรรมการ และมีสิทธิเรียกร้องให้คณะกรรมการกระทำหรืองดเว้นหรือป้องกันความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่สมาคมฯ
 2. เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคมฯ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 3. ขอตรวจสอบบัญชี และเอกสารของสมาคมฯ เพื่อทราบการดำเนินงานของสมาคมฯ ในวันเปิดทำการของสมาคมฯ
 4. ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได้ โดยมีจำนวนสมาชิกอื่นร่วมด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 100 คน
 5. ร้องขอต่อนายทะเบียนให้สั่งเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ที่ได้ลงมติฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคมฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
 6. ยื่นคำร้องขอต่อนายทะเบียนขอให้เลิกสมาคมฯ พร้อมด้วยเหตุผลประกอบคำร้องขอ โดยมีสมาชิกอื่นร่วมด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของสมาชิกทั้งหมด
 7. มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสมาคมฯ กรณีถูกคัดชื่อออก
   

สมาชิกมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งของสมาคมฯ
 2. ต้องชำระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายใน 7 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งให้ชำระเงินสงเคราะห์จากสมาคมฯ
 3. เก็บรักษาหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ไว้ ถ้าสูญหายต้องรีบแจ้งเพื่อขอใบแทนใหม่จากสมาคมฯ
 4. การย้ายที่อยู่ เปลี่ยนชื่อ – นามสกุล แก้วัน เดือน ปีเกิดของสมาชิก ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนสมาคมฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ชักช้า
 5. แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมฯ กำหนดเมื่อต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลตามที่แสดงความจำนงไว้ในสมัครหรือกรณีที่ผู้รับเงินสงเคราะห์เสียชีวิตก่อนสมาชิก
 6. เมื่อสมาชิกผู้ใดเสียชีวิตให้ผู้จัดการศพ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ หรือครอบครัวของสมาชิก ต้องแจ้งให้คณะกรรมการสมาคมฯ ทราบภายใน 7 วัน พร้อมยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ โดยแสดงหลักฐานสำคัญแสดงการเป็นสมาชิก ใบเสร็จรับเงินครั้งสุดท้าย ใบมรณะบัตร สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิก สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับเงินสงเคราะห์ และบัตรประจำตัวหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินสงเคราะห์ หรือเอกสารอื่นตามที่สมาคมฯ กำหนด
   สมาคมฌาปนกิจ

ข่าวสมาคมฯเดือนมกราคม 2557
ข่าวสมาคมฯเดือนพฤศจิกายน2556
ข่าวสมาคมฯเดือนตุลาคม56
ข่าวสมาคมฌาปนกิจฯเดือนกันยายน2556
สมาคมฯเดือนสิงหาคา2556
สมาคมฯเดือนกรกฎาคม
สมาคมฯเดือนพฤษภาคม2556
สมาคมฯเดือนเมษายน 2556
สมาคมฯเดือนมีนาคม 2556
สมาคมฯเดือนกุมภาพันธ์ 2556
สมาคมฯเดือนมกราคม 2556
สมาคมฯเดือนธันวาคม 2555
สมาคมฯเดือนพฤศจิกายน 2555
สมาคมฯเดือนตุลาคม 2555
สมาคมฯเดือนมิถุนายน2555
สมาคมฯเดือนกุมภาพันธ์ 2555
สมาคมฌาปนกิจเดือนมิถุนายน 2554 article
ข่าวสมาคมฯธันวาคม2553
ข่าวสมาคมฯพฤศจิกายน2553
ข่าวสมาคมฯตุลาคม2553
ข่าวสมาคมฯกันยายน2553
ข่าวสมาคมฯสิงหาคม2553
ข่าวสมาคมฯกรกฎาคม2553
ข่าวสมาคมฯมิถุนาน2553
ข่าวสมาคมฯพฤษภาคม2553
ข่าวสมาคมฯเมษายน2553
ข่าวสมาคมฯเดือนมีนาคม53
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯเดือนกุมภาพันธ์ 2553
สมาคมฌาปนกิจเดือนมกราคม 2553
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ธันวาคม2552 article
ข่าว พ.ค. 52
ข่าว เม.ย. 52
ข่าว มี.ค. 52
ข่าว ก.พ. 52
ข่าว ธ.ค. 51
ข่าว พ.ย. 51
ข่าว ต.ค. 51
ข่าว ก.ย. 51
ข่าว ส.ค. 51
ข่าว ก.ค. 51
ข่าว มิ.ย. 51
ข่าว พ.ค. 51
ข่าว เม.ย. 51
ข่าว มี.ค. 51
ข่าว ก.พ. 51
ข่าว ม.ค. 51
ข่าวสมาคมฯเดือนมกราคม 2557
Headline
HeadlineCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด 776 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Tel : 0-2969-8201-2 , 0-2525-4270-2 ฝ่ายสินเชื้อโทร 085-336-0202 ฝ่ายการเงิน โทร 085-336-0404 ฝ่ายประมวลผลฯ และฝ่ายกฎหมาย โทร 085-336-0303 Fax: 0-2969-8200 Email : ntbcoop@truemail.co.th,ntbcoop@hotmail.com