dot dot
dot
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletวัตถุประสงค์
bulletประวัติสหกรณ์ฯ
bulletสถานที่ตั้ง
bulletคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
bulletคณะเจ้าหน้าที่
bulletระเบียบ ข้อบังคับ สหกรณ์ฯ
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletวารสารสหกรณ์
bulletติดต่อสอบถาม
bulletการรับฝาก-ถอนเงิน
bulletสวัสดิการสมาชิก
bulletบทความประธานแถลง
dot
การให้บริการของสหกรณ์
dot
bulletตารางกระบวนการทำงานระหว่างระบบงานใหม่กับระบบงานเดิม
bulletแบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ประเภทต่างๆ
bulletแบบฟอร์มกู้เงินโครงการสหกรณ์ชื่นใจ
dot
รับข่าวสารสหกรณ์ฯ

dot
bulletรายงานประจำปีสหกรณ์ฯ
bulletคู่มือสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletวิธีคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้หลังส่งยอดเรียกเก็บรายเดือน
การกู้เงินสามัญของครูอัตราจ้าง มีหลักเกณฑ์อย่างไร

 

ถาม          การกู้เงินสามัญของครูอัตราจ้าง มีหลักเกณฑ์อย่างไร

ตอบ         การให้กู้เงินสามัญเป็นไปตามระเบียบว่าการกู้เงินสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  ซึ่งการกู้จะยึดเงินเดือนและหุ้นเป็นเกณฑ์ในการพิจารณษ
 
.........................................................................................................

                        ประพันธ์   สุเนตรวรกุล
ถาม - ตอบ

ถามมา-ตอบไปเดือนมกราคม2557
ถามมา-ตอบไปเดือนธันวาคม2556
ถามมา-ตอบไปเดือนพฤศจิกายน2556
ถามมา-ตอบไปเดือนตุลาคม56
ถามมา-ตอบไป เดือนกันยายน 2556
ถามมา-ตอบไปเดือนสิงหาคม2556
ถามมาตอบไปเดือนกรกฎาคม2556
ถามมาตอบไปเดือนพฤษภาคม 2556
ถามมาตอบไปเดือนเมษายน 2556
ถามมาตอบไปเดือนมีนาคม 2556
ถามมาตอบไปเดือนกุมภาพันธ์2556
ถามมาตอบไปเดือนมกราคม2556
ถามมาตอบไปเดือนธันวาคม2555
ถามมาตอบไปเดือนพฤศจิกายน2555
ถามมาตอบไปเดือนตุลาคม2555
ถามมาตอบไปเดือนกันยายน2555
ถามมาตอบไปเดือนสิงหาคม2555
ถามมาตอบไปมิถุนายน2555
ถามมาตอบไปเดือนกุมภาพันธ์2555 article
ถามมา-ตอบไปธันวาคม2553
ถามมา-ตอบไปพฤศจิกายน2553
ถามมา-ตอบไปตุลาคม2553
ถามมา-ตอบไปกันยายน2553
ถามมา-ตอบไปสิงหาคม2553
ถามมา-ตอบไป กรกฎาคม 2553
ถาม - ตอบ มิถุนายน2553
ถาม - ตอบ พฤษภาคม2553
ถาม - ตอบ เมษายน2553
ถาม - ตอบเดือนมีนาคม2553
ถาม - ตอบ
ถาม - ตอบ article
รวมถาม-ตอบ
สมาชิกบำนาญสามารถกู้เงินประเภทใดได้บ้าง?
เงินรายได้อะไรบ้างที่ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี...
โครงการกู้เงินเพื่อชำระหนี้บัตรเครดิตอัตราดอกเบี้ยสูง...
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเงินกู้เพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยสูง อย่างไร?
ผู้ค้ำประกันเงินกู้เพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยสูงต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?
สมาชิกที่ถูกอายัดหุ้น สามารถกู้เงินประเภทไหนได้บ้างหรือไม่?
เหตุใด เงินได้จากค่าเช่าบ้านที่ได้รับทุกเดือน ไม่นำมา...
หลักเกณ์การกู้เงินสวัสดิการ มีการเปลี่ยนแปลงบ้างหรือไม่ ?
สหกรณ์ฯ ส่งข่าวสารให้สมาชิกได้รับรู้ทางใดบ้าง ?
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ และฌาปนกิจสงเคราะห์ ...
การกู้กรณีพิเศษเพื่อชำระดอกเบี้ยสูง หรือกู้เพื่อล้างบัตรเครดิต...
เพราะเหตุใด ต้องให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ค้ำประกันเซ็นรับรองในใบคำขอกู้เงิน?
ครูอัตราจ้างหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่...
การฝากเงินออมทรัพย์ประเภทต่างๆที่สหกรณ์ฯ ทำโครงการขึ้นมา...
สมาชิกเคยกู้เงินประเภทสวัสดิการ (สว.) ได้จำนวน300,000...
อยากทราบกำหนดการยื่นคำขอกู้ และกำหนดการรับเงินของแต่ละประเภท ?
หน้าที่ของผู้แทนสมาชิกมีอะไรบ้าง ?
อัตราส่วนการมีผู้แทนสมาชิกในหน่วยงานต้องมีจำนวนกี่คน ถึงจะมีผู้แทนสมาชิกได้ 1 คน ?
หุ้นของขวัญวันเกิด คืออะไร ?
การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี กำหนดอายุหรือไม่
การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ จะต้องมีอายุไม่เกินกี่ปี ?
สมาชิกสมทบ มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้หรือไม่ ?
ผู้แทนสมาชิกของโรงเรียน และ ผู้แทนสมาชิกข้าราชการบำนาญ มีวาระครบ 2 ปี จะต้องสรรหาใหม่หรือไม่ ?
เงินปันผล เฉลี่ยคืน จะได้รับเมื่อใด
ถ้าหากมีผู้มาติดต่อข้าราชการใช้ตำแหน่งหน้าที่ค้ำประกันบุคคล ที่เป็น?
สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์ ฯ ไปแล้ว จะพ้นจากการเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์หรือไม่ ?
การกู้เงินสวัสดิการ (สว.) จะยื่นกู้พร้อมเงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ ฯ ในคราวเดียวกันได้หรือไม่ ?
สามารถยื่นกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ และ ยื่นกู้สามัญ ในคราวเดียวกันได้หรือไม่ ?
ไม่ทราบว่าจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อไร และสถานที่ใด ?
ครูอัตราจ้าง มีความประสงค์จะขอยื่นกู้สามัญ ถ้ามีผู้ค้ำเป็นสมาชิกที่เป็นข้าราชการจะกู้ได้หรือไม่ ?
สมาชิกประเภทใด ไม่มีสิทธิรับสวัสดิการจากสหกรณ์ ฯ ?
ในการเลือกผู้แทนสมาชิกในส่วนของสมาชิกบำนาญ มีหลักเกณฑ์อย่างไร ?
สมาชิกขอลดส่งชำระหนี้รายเดือน สัญญาเงินกู้อื่น ๆ เพื่อให้มียอดเงินเดือนเพียงพอ...
ถ้าสมาชิกจะซื้อบ้านจัดสรรในราคา 5,000,000 บาท ในการยื่นกู้ซื้อบ้าน...
ผู้แทนสมาชิกที่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาประจำปี จะให้สมาชิกอื่นไปแทนได้หรือไม่ ?
สมาชิกที่ออกจากราชการ ด้วยสาเหตุ การเออร์รี่ แต่อายุยังไม่ถึง 60 ปี ...
สมาชิกที่เกษียณอายุก่อนกำหนด หรือ เออรี่ มีสิทธิ์รับสวัสดิการอะไรบ้าง ?
กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ญาติของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง ?
อยากทราบกำหนด และสถานที่ การประชุมสัมมนา ผู้แทนสมาชิกในปีนี้ ?
ทำไมไปทำรายการที่ตู้ ATM ของธนาคารอื่น แล้วระบบแจ้งว่าเงินไม่พอจ่าย ?
อยากทราบว่า กำหนดการส่งเอกสารการกู้เงิน และคำร้องต่าง ๆ ต้องส่งภายในวันที่เท่าใด ?
อยากทราบว่าสมาชิกที่ถูกอายัดหุ้นตามคำสั่งศาล
สมาชิกทำรายการกู้เงินฉุกเฉินกระแสรายวัน โดยวิธีโอนเข้าบัญชี
ถ้าสมาชิกมีวงเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวันอยู่จำนวน 100,000 บาท
สมาชิกไม่แน่ว่าตอนนี้ มีวงเงินกู้ ATM ID คงเหลืออยู่เท่าไร
สมาชิกสามารถทำรายการกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน หรือถอนเงินฝากผ่านกรุงศรี
สมาชิกเปิดบัญชี และทำบัตร ATM ID แล้ว แต่ไม่มียอดเงินจากสหกรณ์
เงินสวัสดิการ จำนวน 400,000 บาท ส่งชำระเงินกู้สวัสดิการไปแล้ว
อยากทราบว่าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาทุนบุตรสมาชิก
ความมั่นคงของสมาชิกครูอัตราจ้าง มีองค์ประกอบอย่างไร ?
กรณีการนำหลักทรัพย์ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้กู้ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา
ทราบเรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ฯ แล้ว ทราบหลักเกณฑ์
สหกรณ์ของเรา เปิดโอกาสให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
สมาชิกสามัญของสหกรณ์ที่มาจากครูอัตราจ้าง ... จะมีสิทธิต่างๆ
สนใจเรื่องการเปิดโอกาสให้ครูอัตราจ้าง ครูอบต. ครูอบจ. สามารถสมัคร
ในกรณีทรัพย์ที่จำนองไว้กับสหกรณ์ ฯ หากมีการฟ้องร้องและยึดทรัพย์...
กรณีที่ลูกหนี้และผู้ค้ำประกัน ถูกดำเนินคดีจะดำเนินการอย่างไรบ้าง ?
สมาชิกสามารถขอใบลดหย่อนภาษี จากสหกรณ์ฯ ...
เงินค่าอาหารกลางวัน ในวันเลือกตั้ง สามารถโอน...
ข้าราชการบำนาญ เกษียณอายุ ที่เขต 2 ย้ายมารับเงินเดือนที่เขต 1 จะ
สหกรณ์ ฯ คิดปันผลและเฉลี่ยคืน ให้แก่สมาชิก เริ่มตั้งแต่เดือนไหนของทุก ๆ ปี
สถานที่เลือกตั้งประธาน และคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ปีนี้ เพราะเหตุ...
ปีนี้มีการเลือกตั้งประธานสหกรณ์ ฯ หรือไม่ ?
ทางสหกรณ์ ฯ ได้กำหนดสถานที่การเลือกตั้งคณะกรรมการไว้หรือยังครับ ?
ปีนี้คาดว่าจะได้ปันผลกี่เปอร์เซ็นต์ ?
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2550 กำหนดวันไว้หรือยังครับ ?
สมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แล้ว จะสามารถยื่นกู้ฉุกเฉิน...
ทำไมสหกรณ์ ฯ ไม่จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คอยแนะนำ...
สหกรณ์ ฯ แห่งใหม่ จะสร้างสำนักงานเมื่อไหร่ ?
มีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่สหกรณ์ ฯ จะให้ความช่วยเหลือกรณี...
ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราว (อบจ. และโรงเรียนเอกชน)
กรณีสมาชิกของโรงเรียนเอกชน ที่ถูกเลิกจ้างจะมาชำระหนี้...
ปีที่ผ่านมาสหกรณ์ ฯ มีผลกำไรมากขึ้นกว่าปีก่อน แต่เหตุใดปันผล
กรณีสมาชิกสหกรณ์ ฯ เสียชีวิต มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร
การกู้เงินฉุกเฉินกระแสรายวัน ( ATM ID) ทำไมต้องเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
การยื่นคำร้องขอกู้เงินประเภทสามัญ และ การกู้เงินฉุกเฉิน...
การกู้เงินฉุกเฉินกระแสรายวัน ( ATM ID) ยอดกู้ 100,000 บาท...
การกู้เงินฉุกเฉินกระแสรายวัน ( ATM ID) มีกำหนดระยะเวลา...
สมาชิกที่ยื่นกู้เงินกับสหกรณ์ ฯ แล้วตรวจสอบพบว่า มีการปลอมแปลงเอกสาร...
เป็นไปได้หรือไม่ว่า การสัมมนาผู้แทนสมาชิก จะแบ่งเป็น 2 ครั้ง ...
การกู้เงินประเภทฉุกเฉิน (ฉฉ.) กระแสรายวัน ATM...
การสัมมนาผู้แทนสมาชิกในปีนี้ ยังสามารถไปร่วมมสัมมนา..
การกู้เงินประเภทสามัญ ของสมาชิกโรงเรียนเอกชน...
สมาชิกที่เกษียณอายุในปีนี้ สหกรณ์ ฯ มีสวัสดิการอะไรบ้าง ?
เพราะเหตุใดทางสหกรณ์ ฯ ถึงไม่ทำประกันกลุ่ม...
การกู้เงินประเภทพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์...
เพราะเหตุใด จึงไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล...ทางโทรศัพท์ได้ ?
เมื่อไรสหกรณ์ ฯ จะเพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน ( ATM ID )
มีโอกาสบ้างไหมจะขอเพิ่มทุนการศึกษาของสหกรณ์ ฯ ...
กระผมเป็นครูอัตราจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จะขอสมัคร...
สมาชิกที่มีอายุเกิน 45 ปี มีความประสงค์สมัครฌาปนกิจสงเคราะห์...
สมาชิกขอถอนทุนเรือนหุ้นบางส่วนเพื่อมาชำระหนี้ สามารถดำเนินการได้หรือไม่ ?
ต้องการทราบหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก ว่ามีบทบาทหน้าที่อะไรบ้าง ?
เมื่อไรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จะขยายวงเงินกู้ประเภทสามัญให้สูงขึ้น
สถานที่ตั้งสหกรณ์ ฯ หลังเก่า ทางสหกรณ์ฯ มีนโยบายจะทำอย่างไรที่เป็นประโยชน์ ?
สมาชิกที่ออกจากสหกรณ์ไปแล้ว จะกลับมาเป็นสมาชิกใหม่ได้หรือไม่? article
ถาม - ตอบ
เพราะเหตุใด ในปีนี้จึงไม่มีการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ ? article
Headline
การกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหสงเคราะห์ เพื่อปลูกสร้างบ้าน...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี ได้ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมไป...
การชำระหนี้คืนต่อสหกรณ์ ฯ ...
สมาชิกที่ขาดการชำระหนี้ ทางสหกรณ์ฯมีโครงการจะช่วยเหลืออย่างไร... article
ถามมาตอบไปมิถุนายน 2555
ถาม - ตอบ
ถาม - ตอบ
สมาชิกต้องการแบบฟอร์ม หรือคำร้องต่าง ๆ ...
การถอนเงินในบัญชีเงินฝากของตนเอง ทำไมต้องบอกล่วงหน้า...
การขยายวงเงินกู้ประเภทสามัญที่เรียกว่า สว....
การที่สมาชิกทำบัตร ATM ID กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา...
การติดตามหนี้สินที่สมาชิกขาดการส่งชำระหนี้...
การกู้พิเศษที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน มีบางจังหวัด ทางสหกรณ์ ฯ...
ทางสหกรณ์ ฯ มีมาตรการอย่างไร เมื่อสมาชิกถูกสมาชิกแอบกู้เงินฉุกเฉิน...
การจดนิติกรรมจำนอง ในการกู้เงินครั้งแรกแล้ว ถ้ากู้ครั้งต่อไป...
การกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ซึ่งมีหนี้เดิม... article
ขณะนี้ สถานะทางการเงินของสหกรณ์ กลับเข้าสู่ภาวะปกติหรือยัง? article
เลือกผู้แทนเมื่อไร? ครบ 2 วาระแล้วสมัครอีกได้หรือไม่? articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด 776 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Tel : 0-2969-8201-2 , 0-2525-4270-2 ฝ่ายสินเชื้อโทร 085-336-0202 ฝ่ายการเงิน โทร 085-336-0404 ฝ่ายประมวลผลฯ และฝ่ายกฎหมาย โทร 085-336-0303 Fax: 0-2969-8200 Email : ntbcoop@truemail.co.th,ntbcoop@hotmail.com