dot dot
dot
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletวัตถุประสงค์
bulletประวัติสหกรณ์ฯ
bulletสถานที่ตั้ง
bulletคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
bulletคณะเจ้าหน้าที่
bulletระเบียบ ข้อบังคับ สหกรณ์ฯ
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletวารสารสหกรณ์
bulletติดต่อสอบถาม
bulletการรับฝาก-ถอนเงิน
bulletสวัสดิการสมาชิก
bulletบทความประธานแถลง
dot
การให้บริการของสหกรณ์
dot
bulletตารางกระบวนการทำงานระหว่างระบบงานใหม่กับระบบงานเดิม
bulletแบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ประเภทต่างๆ
bulletแบบฟอร์มกู้เงินโครงการสหกรณ์ชื่นใจ
dot
รับข่าวสารสหกรณ์ฯ

dot
bulletรายงานประจำปีสหกรณ์ฯ
bulletคู่มือสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletวิธีคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้หลังส่งยอดเรียกเก็บรายเดือน
ถาม - ตอบ

                                                                                          

 

 

1. ถาม สหกรณ์ฯ ขยายวงเงินกู้สามัญและกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ เป็นเท่าไรและมีผลบังคับใช้เมื่อใด มีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง?
     ตอบ สหกรณ์ฯ ขยายวงเงินกู้สามัญจาก 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เป็น 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยพิจารณาจากเงินเดือนและผู้ค้ำประกันดังนี้
 กู้ไม่เกิน 1,000,000.00 บาท ใช้ผู้ค้ำประกันเหมือนเดิม
 กู้ไม่เกิน 1,300,000.00 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 6 คน
 กู้ 1,300,000.00 บาท ขึ้นไป ใช้ผู้ค้ำประกัน 7 คน
 และขยายวงเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ จาก 4,000,000.00 บาท  (สี่ล้านบาทถ้วน) เป็น 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยพิจารณาจากเงินเดือนและหลักทรัพย์ค้ำประกัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553

2. ถาม การกู้สามัญ อยากให้ขยายคนค้ำประกัน ให้สามารถค้ำประกันได้ 9 สัญญา
    ตอบ การกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด สัญญาที่ใช้บุคคลเป็นผู้ค้ำประกัน สามารถค้ำประกันได้ 9 สัญญา ใช้มาระยะหนึ่งแล้วครับ (เคยลงในวารสารไปแล้ว)

3. ถาม ถ้าไม่เป็นครูแต่อยากเป็นสมาชิก เมื่อเป็นสมาชิกแล้วมีสิทธิกู้ได้ไหม ถ้าทำงานมีเงินเดือนทุกเดือน
    ตอบ สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครสมาชิกที่ไม่ได้เป็นบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดนนทบุรี โดยใช้ชื่อว่า “สมาชิกสมทบ” สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติสำคัญข้อหนึ่งคือ “ต้องเป็นสามี / ภรรยา / บิดา-มารดา  พี่-น้อง    บุตร-ธิดา ที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกสามัญ” และเมื่อเป็นสมาชิกแล้วสามารถกู้เงินได้ แต่ต้องไม่เกิน 95% ของค่าหุ้น

4. ถาม เอาที่ดินจำนองไว้ อยากไถ่ถอนคืน ต้องทำอย่างไรค่ะ
    ตอบ สามารถไถ่ถอนคืนได้ โดยการชำระหนี้ที่ใช้ที่ดินจำนองไว้กับสหกรณ์ฯ ครบจำนวน

5. ถาม มีหนี้บัตรเครดิต ประมาณ 130,000.00 บาท ทำอย่างไรดีค่ะ
    ตอบ ถ้าจะกู้เงินประเภทเงินกู้เพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยสูง ต้องเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 24 เมษายน 2552 การพิจารณาจะดูจากยอดหนี้ แต่ไม่เกิน 300,000.00 บาท และยอดเงินคงเหลือของสมาชิก โดยเอื้อประโยชน์ให้สมาชิกมากที่สุด ส่งแบบกู้ภายในวันที่ 10 ของเดือน เงินกู้ประเภทนี้สมาชิกสามารถกู้ได้เพียงครั้งเดียว
ถาม - ตอบ

ถามมา-ตอบไปเดือนมกราคม2557
ถามมา-ตอบไปเดือนธันวาคม2556
ถามมา-ตอบไปเดือนพฤศจิกายน2556
ถามมา-ตอบไปเดือนตุลาคม56
ถามมา-ตอบไป เดือนกันยายน 2556
ถามมา-ตอบไปเดือนสิงหาคม2556
ถามมาตอบไปเดือนกรกฎาคม2556
ถามมาตอบไปเดือนพฤษภาคม 2556
ถามมาตอบไปเดือนเมษายน 2556
ถามมาตอบไปเดือนมีนาคม 2556
ถามมาตอบไปเดือนกุมภาพันธ์2556
ถามมาตอบไปเดือนมกราคม2556
ถามมาตอบไปเดือนธันวาคม2555
ถามมาตอบไปเดือนพฤศจิกายน2555
ถามมาตอบไปเดือนตุลาคม2555
ถามมาตอบไปเดือนกันยายน2555
ถามมาตอบไปเดือนสิงหาคม2555
ถามมาตอบไปมิถุนายน2555
ถามมาตอบไปเดือนกุมภาพันธ์2555 article
ถามมา-ตอบไปธันวาคม2553
ถามมา-ตอบไปพฤศจิกายน2553
ถามมา-ตอบไปตุลาคม2553
ถามมา-ตอบไปกันยายน2553
ถามมา-ตอบไปสิงหาคม2553
ถามมา-ตอบไป กรกฎาคม 2553
ถาม - ตอบ มิถุนายน2553
ถาม - ตอบ พฤษภาคม2553
ถาม - ตอบ เมษายน2553
ถาม - ตอบเดือนมีนาคม2553
ถาม - ตอบ
ถาม - ตอบ article
รวมถาม-ตอบ
สมาชิกบำนาญสามารถกู้เงินประเภทใดได้บ้าง?
เงินรายได้อะไรบ้างที่ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี...
โครงการกู้เงินเพื่อชำระหนี้บัตรเครดิตอัตราดอกเบี้ยสูง...
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเงินกู้เพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยสูง อย่างไร?
ผู้ค้ำประกันเงินกู้เพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยสูงต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?
สมาชิกที่ถูกอายัดหุ้น สามารถกู้เงินประเภทไหนได้บ้างหรือไม่?
เหตุใด เงินได้จากค่าเช่าบ้านที่ได้รับทุกเดือน ไม่นำมา...
หลักเกณ์การกู้เงินสวัสดิการ มีการเปลี่ยนแปลงบ้างหรือไม่ ?
สหกรณ์ฯ ส่งข่าวสารให้สมาชิกได้รับรู้ทางใดบ้าง ?
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ และฌาปนกิจสงเคราะห์ ...
การกู้กรณีพิเศษเพื่อชำระดอกเบี้ยสูง หรือกู้เพื่อล้างบัตรเครดิต...
เพราะเหตุใด ต้องให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ค้ำประกันเซ็นรับรองในใบคำขอกู้เงิน?
ครูอัตราจ้างหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่...
การฝากเงินออมทรัพย์ประเภทต่างๆที่สหกรณ์ฯ ทำโครงการขึ้นมา...
สมาชิกเคยกู้เงินประเภทสวัสดิการ (สว.) ได้จำนวน300,000...
อยากทราบกำหนดการยื่นคำขอกู้ และกำหนดการรับเงินของแต่ละประเภท ?
หน้าที่ของผู้แทนสมาชิกมีอะไรบ้าง ?
อัตราส่วนการมีผู้แทนสมาชิกในหน่วยงานต้องมีจำนวนกี่คน ถึงจะมีผู้แทนสมาชิกได้ 1 คน ?
หุ้นของขวัญวันเกิด คืออะไร ?
การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี กำหนดอายุหรือไม่
การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ จะต้องมีอายุไม่เกินกี่ปี ?
สมาชิกสมทบ มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้หรือไม่ ?
ผู้แทนสมาชิกของโรงเรียน และ ผู้แทนสมาชิกข้าราชการบำนาญ มีวาระครบ 2 ปี จะต้องสรรหาใหม่หรือไม่ ?
เงินปันผล เฉลี่ยคืน จะได้รับเมื่อใด
ถ้าหากมีผู้มาติดต่อข้าราชการใช้ตำแหน่งหน้าที่ค้ำประกันบุคคล ที่เป็น?
สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์ ฯ ไปแล้ว จะพ้นจากการเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์หรือไม่ ?
การกู้เงินสวัสดิการ (สว.) จะยื่นกู้พร้อมเงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ ฯ ในคราวเดียวกันได้หรือไม่ ?
สามารถยื่นกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ และ ยื่นกู้สามัญ ในคราวเดียวกันได้หรือไม่ ?
ไม่ทราบว่าจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อไร และสถานที่ใด ?
ครูอัตราจ้าง มีความประสงค์จะขอยื่นกู้สามัญ ถ้ามีผู้ค้ำเป็นสมาชิกที่เป็นข้าราชการจะกู้ได้หรือไม่ ?
สมาชิกประเภทใด ไม่มีสิทธิรับสวัสดิการจากสหกรณ์ ฯ ?
ในการเลือกผู้แทนสมาชิกในส่วนของสมาชิกบำนาญ มีหลักเกณฑ์อย่างไร ?
การกู้เงินสามัญของครูอัตราจ้าง มีหลักเกณฑ์อย่างไร
สมาชิกขอลดส่งชำระหนี้รายเดือน สัญญาเงินกู้อื่น ๆ เพื่อให้มียอดเงินเดือนเพียงพอ...
ถ้าสมาชิกจะซื้อบ้านจัดสรรในราคา 5,000,000 บาท ในการยื่นกู้ซื้อบ้าน...
ผู้แทนสมาชิกที่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาประจำปี จะให้สมาชิกอื่นไปแทนได้หรือไม่ ?
สมาชิกที่ออกจากราชการ ด้วยสาเหตุ การเออร์รี่ แต่อายุยังไม่ถึง 60 ปี ...
สมาชิกที่เกษียณอายุก่อนกำหนด หรือ เออรี่ มีสิทธิ์รับสวัสดิการอะไรบ้าง ?
กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ญาติของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง ?
อยากทราบกำหนด และสถานที่ การประชุมสัมมนา ผู้แทนสมาชิกในปีนี้ ?
ทำไมไปทำรายการที่ตู้ ATM ของธนาคารอื่น แล้วระบบแจ้งว่าเงินไม่พอจ่าย ?
อยากทราบว่า กำหนดการส่งเอกสารการกู้เงิน และคำร้องต่าง ๆ ต้องส่งภายในวันที่เท่าใด ?
อยากทราบว่าสมาชิกที่ถูกอายัดหุ้นตามคำสั่งศาล
สมาชิกทำรายการกู้เงินฉุกเฉินกระแสรายวัน โดยวิธีโอนเข้าบัญชี
ถ้าสมาชิกมีวงเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวันอยู่จำนวน 100,000 บาท
สมาชิกไม่แน่ว่าตอนนี้ มีวงเงินกู้ ATM ID คงเหลืออยู่เท่าไร
สมาชิกสามารถทำรายการกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน หรือถอนเงินฝากผ่านกรุงศรี
สมาชิกเปิดบัญชี และทำบัตร ATM ID แล้ว แต่ไม่มียอดเงินจากสหกรณ์
เงินสวัสดิการ จำนวน 400,000 บาท ส่งชำระเงินกู้สวัสดิการไปแล้ว
อยากทราบว่าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาทุนบุตรสมาชิก
ความมั่นคงของสมาชิกครูอัตราจ้าง มีองค์ประกอบอย่างไร ?
กรณีการนำหลักทรัพย์ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้กู้ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา
ทราบเรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ฯ แล้ว ทราบหลักเกณฑ์
สหกรณ์ของเรา เปิดโอกาสให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
สมาชิกสามัญของสหกรณ์ที่มาจากครูอัตราจ้าง ... จะมีสิทธิต่างๆ
สนใจเรื่องการเปิดโอกาสให้ครูอัตราจ้าง ครูอบต. ครูอบจ. สามารถสมัคร
ในกรณีทรัพย์ที่จำนองไว้กับสหกรณ์ ฯ หากมีการฟ้องร้องและยึดทรัพย์...
กรณีที่ลูกหนี้และผู้ค้ำประกัน ถูกดำเนินคดีจะดำเนินการอย่างไรบ้าง ?
สมาชิกสามารถขอใบลดหย่อนภาษี จากสหกรณ์ฯ ...
เงินค่าอาหารกลางวัน ในวันเลือกตั้ง สามารถโอน...
ข้าราชการบำนาญ เกษียณอายุ ที่เขต 2 ย้ายมารับเงินเดือนที่เขต 1 จะ
สหกรณ์ ฯ คิดปันผลและเฉลี่ยคืน ให้แก่สมาชิก เริ่มตั้งแต่เดือนไหนของทุก ๆ ปี
สถานที่เลือกตั้งประธาน และคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ปีนี้ เพราะเหตุ...
ปีนี้มีการเลือกตั้งประธานสหกรณ์ ฯ หรือไม่ ?
ทางสหกรณ์ ฯ ได้กำหนดสถานที่การเลือกตั้งคณะกรรมการไว้หรือยังครับ ?
ปีนี้คาดว่าจะได้ปันผลกี่เปอร์เซ็นต์ ?
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2550 กำหนดวันไว้หรือยังครับ ?
สมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แล้ว จะสามารถยื่นกู้ฉุกเฉิน...
ทำไมสหกรณ์ ฯ ไม่จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คอยแนะนำ...
สหกรณ์ ฯ แห่งใหม่ จะสร้างสำนักงานเมื่อไหร่ ?
มีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่สหกรณ์ ฯ จะให้ความช่วยเหลือกรณี...
ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราว (อบจ. และโรงเรียนเอกชน)
กรณีสมาชิกของโรงเรียนเอกชน ที่ถูกเลิกจ้างจะมาชำระหนี้...
ปีที่ผ่านมาสหกรณ์ ฯ มีผลกำไรมากขึ้นกว่าปีก่อน แต่เหตุใดปันผล
กรณีสมาชิกสหกรณ์ ฯ เสียชีวิต มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร
การกู้เงินฉุกเฉินกระแสรายวัน ( ATM ID) ทำไมต้องเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
การยื่นคำร้องขอกู้เงินประเภทสามัญ และ การกู้เงินฉุกเฉิน...
การกู้เงินฉุกเฉินกระแสรายวัน ( ATM ID) ยอดกู้ 100,000 บาท...
การกู้เงินฉุกเฉินกระแสรายวัน ( ATM ID) มีกำหนดระยะเวลา...
สมาชิกที่ยื่นกู้เงินกับสหกรณ์ ฯ แล้วตรวจสอบพบว่า มีการปลอมแปลงเอกสาร...
เป็นไปได้หรือไม่ว่า การสัมมนาผู้แทนสมาชิก จะแบ่งเป็น 2 ครั้ง ...
การกู้เงินประเภทฉุกเฉิน (ฉฉ.) กระแสรายวัน ATM...
การสัมมนาผู้แทนสมาชิกในปีนี้ ยังสามารถไปร่วมมสัมมนา..
การกู้เงินประเภทสามัญ ของสมาชิกโรงเรียนเอกชน...
สมาชิกที่เกษียณอายุในปีนี้ สหกรณ์ ฯ มีสวัสดิการอะไรบ้าง ?
เพราะเหตุใดทางสหกรณ์ ฯ ถึงไม่ทำประกันกลุ่ม...
การกู้เงินประเภทพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์...
เพราะเหตุใด จึงไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล...ทางโทรศัพท์ได้ ?
เมื่อไรสหกรณ์ ฯ จะเพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน ( ATM ID )
มีโอกาสบ้างไหมจะขอเพิ่มทุนการศึกษาของสหกรณ์ ฯ ...
กระผมเป็นครูอัตราจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จะขอสมัคร...
สมาชิกที่มีอายุเกิน 45 ปี มีความประสงค์สมัครฌาปนกิจสงเคราะห์...
สมาชิกขอถอนทุนเรือนหุ้นบางส่วนเพื่อมาชำระหนี้ สามารถดำเนินการได้หรือไม่ ?
ต้องการทราบหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก ว่ามีบทบาทหน้าที่อะไรบ้าง ?
เมื่อไรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จะขยายวงเงินกู้ประเภทสามัญให้สูงขึ้น
สถานที่ตั้งสหกรณ์ ฯ หลังเก่า ทางสหกรณ์ฯ มีนโยบายจะทำอย่างไรที่เป็นประโยชน์ ?
สมาชิกที่ออกจากสหกรณ์ไปแล้ว จะกลับมาเป็นสมาชิกใหม่ได้หรือไม่? article
เพราะเหตุใด ในปีนี้จึงไม่มีการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ ? article
Headline
การกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหสงเคราะห์ เพื่อปลูกสร้างบ้าน...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี ได้ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมไป...
การชำระหนี้คืนต่อสหกรณ์ ฯ ...
สมาชิกที่ขาดการชำระหนี้ ทางสหกรณ์ฯมีโครงการจะช่วยเหลืออย่างไร... article
ถามมาตอบไปมิถุนายน 2555
ถาม - ตอบ
ถาม - ตอบ
สมาชิกต้องการแบบฟอร์ม หรือคำร้องต่าง ๆ ...
การถอนเงินในบัญชีเงินฝากของตนเอง ทำไมต้องบอกล่วงหน้า...
การขยายวงเงินกู้ประเภทสามัญที่เรียกว่า สว....
การที่สมาชิกทำบัตร ATM ID กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา...
การติดตามหนี้สินที่สมาชิกขาดการส่งชำระหนี้...
การกู้พิเศษที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน มีบางจังหวัด ทางสหกรณ์ ฯ...
ทางสหกรณ์ ฯ มีมาตรการอย่างไร เมื่อสมาชิกถูกสมาชิกแอบกู้เงินฉุกเฉิน...
การจดนิติกรรมจำนอง ในการกู้เงินครั้งแรกแล้ว ถ้ากู้ครั้งต่อไป...
การกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ซึ่งมีหนี้เดิม... article
ขณะนี้ สถานะทางการเงินของสหกรณ์ กลับเข้าสู่ภาวะปกติหรือยัง? article
เลือกผู้แทนเมื่อไร? ครบ 2 วาระแล้วสมัครอีกได้หรือไม่? articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด 776 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Tel : 0-2969-8201-2 , 0-2525-4270-2 ฝ่ายสินเชื้อโทร 085-336-0202 ฝ่ายการเงิน โทร 085-336-0404 ฝ่ายประมวลผลฯ และฝ่ายกฎหมาย โทร 085-336-0303 Fax: 0-2969-8200 Email : ntbcoop@truemail.co.th,ntbcoop@hotmail.com