1. ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. ๒๕๕๘                                                                                     
  2. ระเบียบว่าด้วย   การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.๒๕๔๔                                                                                                      
  3. ระเบียบว่าด้วย การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.๒๕๔๔ 
โดย admin วันที่ 20 เม.ย. 2560