โดย admin 07 ก.ค. 2560

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ พ.ศ. ๒๕๕๙

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ พ.ศ. ๒๕๕๙  อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและทำให้เกิดผลที่สมาชิกมิได้เจตนาหรือมุ่งหวังให้เกิดสูญเสียอว...

โดย admin 30 ส.ค. 2562

เงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม (กองทุน ๑๐ ล้าน)

เงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม (กองทุน ๑๐ ล้าน)             เงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม (กองทุน ๑๐ ล้าน) มีวัตถุประส...

โดย admin 07 ก.ค. 2560

เงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรมจากกองทุนสงเคราะห์สมาชิก ๕0 ปีสหกรณ์

เงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรมจากกองทุนสงเคราะห์สมาชิก ๕0 ปีสหกรณ์             เมื่อสมาชิกเสียชีวิต ทายาทผู้มีสิทธิ์ให้ยื่นคำร้องต...

โดย admin 25 พ.ค 2560

โครงการสหกรณ์ชื่นใจ

โครงการสหกรณ์ชื่นใจ (สมาชิกที่อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป กู้เงินได้ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท) สำหรับสมาชิกที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป สามารถกู้เงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตกองทุน ๕๐ ปีสหกรณ์ฯ มาใช้ก่อน โดยสหกรณ์ฯจ...

โดย admin 25 พ.ค 2560

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก             การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด มีความมุ่งหมายที่จะช่วย...

โดย admin 25 พ.ค 2560

การสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติภัย

การสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติภัย             สมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ประสบอุบัติภัยต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ป...

โดย admin 25 พ.ค 2560

การสงเคราะห์สมาชิกที่ออกจากราชการ

การสงเคราะห์สมาชิกที่ออกจากราชการ หรืองานประจำโดยเหตุอันควรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จำกัด ผู้ออกจากราชการ หรืองานประจำโดยเหตุอันควร สมควรได้รับเงินสงเคราะห์ทางการเงินดังต่อไปนี้...

โดย admin 30 ม.ค. 2561

การสงเคราะห์สมาชิกผู้สูงอายุ

การสงเคราะห์สมาชิกผู้สูงอายุ  สหกรณ์จะมอบของขวัญให้สมาชิกผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ๖0 ปีขึ้นไป ในฐานะที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สหกรณ์ฯเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเป็นหุ้นของสหกรณ์ฯจำนวน ๗๐ หุ้น(เ...

  • รวมทั้งหมด : 1 หน้า :  1 
    มีจำนวนข้อมูลทั้งหมด : 8

อัลบั้มภาพ