สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ พ.ศ. ๒๕๕๙

 อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและทำให้เกิดผลที่สมาชิกมิได้เจตนาหรือมุ่งหวังให้เกิดสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกาย

ทุกส่วนของร่างกาย รวมถึงตาบอดสนิท ใบรับรองแพทย์  หมายถึง รายงานสภาวะสุขภาพอนามัยของผู้ป่วย ซึ่งออกโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์สภา

            สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จำกัด  ประสบอุบัติเหตุสมควรได้รับการสงเคราะห์ทางด้านการเงิน ดังต่อไปนี้

            1. สมาชิกประสบอุบัติเหตุ รักษาตัวเกิน ๗ วัน ไม่ต้องนอน โรงพยาบาลและมีใบรับรองแพทย์ระบุสาเหตุการบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

(หนึ่งพันบาทถ้วน)

           2. สมาชิกประสบอุบัติเหตุ พักรักษาตัวในโรงพยาบาลเกิน ๗ วัน (คนไข้ใน) และมีใบรับรองแพทย์ระบุสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ได้รับเงินสงเคราะห์จำนวน ๒,๐๐๐ บาท(สองพันบาทถ้วน)

            3. สมาชิกประสบอุบัติเหตุ พักรักษาตัวในโรงพยาบาลเกิน ๒๑ วัน และมีใบรับรองแพทย์ระบุสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้รับเงินสงเคราะห์จำนวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)

           4. สมาชิกประสบอุบัติเหตุสูญเสียอวัยวะของร่างกายมีใบรับรองแพทย์ระบุสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้รับเงินสงเคราะห์จำนวนไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

            5. ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ ยื่นความจำนงขอรับเงินสงเคราะห์ ภายใน ๙๐ วัน โดยมีเอกสารจากแพทย์ (ใบรับรองว่าบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ)

            6. สมาชิกสามารถขอรับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ ได้ไม่เกิน 1 ครั้งในรอบปีบัญชี

โดย admin วันที่ 07 ก.ค. 2560