คุณมานัส บรรจงใหม่ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ฯ ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ซึ่งในปีนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด เป็นเจ้าภาพ

โดย admin วันที่ 27 มี.ค 2561