Document
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ประจำปี 2567
ตรวจสอบจากเลขทะเบียนสหกรณ์ฯ หรือ ตรวจสอบจากหมายเลขบัตรประชาชน
ตรวจสอบจากเลขทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ฯ
ตรวจสอบจากเลขบัตรประชาชน
วันที่เลือกตั้ง: วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2567  เวลา  07.00น. - 12.00น.
หากไม่พบข้อมูลหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อฝ่ายข้อมูลเเละประมวลผล
หรือ โทรศัพท์ 085-3360-0303, 0-2525-4270  ต่อ 306, 307 
หรือ E-Mail : ntbcoop@hotmail.com

** หมายเหตุ **

โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนของตัวท่านเองมาด้วย

และเพื่อความรวดเร็วกรุณาจำเลขทะเบียนสมาชิกของตัวท่านเอง