โดย admin 16 พ.ย. 2566

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ พ.ศ. ๒๕๖๑

  สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ พ.ศ. ๒๕๖๑  แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการอุบัติเหตุ

โดย admin 26 ม.ค. 2564

เงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม (กองทุน ๑๐ ล้าน)พ.ศ.๒๕๖๓

เงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม (กองทุน ๑๐ ล้าน) พ.ศ.๒๕๖๓             เงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม (กองทุน ๑๐ ล้าน) มี...

โดย admin 26 ม.ค. 2564

เงินสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตพ.ศ ๒๕๕๖ ( ๕๐ ปีสหกรณ์)

เงินสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต พ.ศ.๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘             เมื่อสมาชิกเสียชีวิต ทายาทผู...

โดย admin 26 ม.ค. 2564

โครงการสหกรณ์ชื่นใจ

โครงการสหกรณ์ชื่นใจ (สมาชิกที่อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป กู้เงินได้ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท) สำหรับสมาชิกที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป สามารถกู้เงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตกองทุน ๕๐ ปีสหกรณ์ฯ มาใช้ก่อน โดยสหกรณ์ฯจ...

โดย admin 26 ม.ค. 2564

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก             การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด มีความมุ่งหมายที่จะช่วย...

โดย admin 25 พ.ค 2560

การสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติภัย

การสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติภัย             สมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ประสบอุบัติภัยต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ป...

โดย admin 25 พ.ค 2560

การสงเคราะห์สมาชิกที่ออกจากราชการ

การสงเคราะห์สมาชิกที่ออกจากราชการ หรืองานประจำโดยเหตุอันควรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จำกัด ผู้ออกจากราชการ หรืองานประจำโดยเหตุอันควร สมควรได้รับเงินสงเคราะห์ทางการเงินดังต่อไปนี้...

โดย admin 26 ม.ค. 2564

การสงเคราะห์สมาชิกผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๖๓

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้สูงอายุพ.ศ. ๒๕๖๓        สหกรณ์จะมอบของขวัญให้สมาชิกผู้สูงอายุเป็นหุ้นของสหกรณ์ฯ จำนวน ๗๐ หุ้น ในเดือนเกิดเป็นประจำทุกปีแก่สมาชิกที่เข...

  • รวมทั้งหมด : 1 หน้า :  1 
    มีจำนวนข้อมูลทั้งหมด : 8

อัลบั้มภาพ