เงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม (กองทุน ๑๐ ล้าน) พ.ศ.๒๕๖๓

            เงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม (กองทุน ๑๐ ล้าน) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือทางการเงินเกี่ยวกับการปลงศพของสมาชิก ซึ่งผู้รับโอนประโยชน์ (ตามหนังสือที่แจ้งไว้ที่สหกรณ์)หรือคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดามารดา เป็นผู้รับตามลำดับสมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรม ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

            (๑) เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ ตั้งแต่ ๑๐ ปี ขึ้นไปถึง ๒๐ ปี            ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ ๑๐,๐๐๐ บาท

            (๒) เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ ตั้งแต่ ๒๐ ปี ขึ้นไปถึง ๓๐ ปี             ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ ๒๐,๐๐๐ บาท

            (๓) เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ ตั้งแต่ ๓๐ ปี ขึ้นไป                           ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ ๓๐,๐๐๐ บาท

แนวปฏิบัติ สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ที่เกี่ยวกับการปลงศพให้แก่ผู้มีรายชื่อระบุให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ หรือคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดามารดา เป็นผู้รับตามลำดับ ภายในกำหนด ๑ ปี  นับตั้งแต่วันถึงแก่กรรม เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิ์ในการรับเงินสงเคราะห์

หลักฐานประกอบการขอรับการสงเคราะห์

            ๑. ใบมรณะบัตร

            ๒. หนังสือรับรองการตาย และใบชันสูตรพลิกศพ (ถ้ามี)

            ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ทั้งผู้เสียชีวิต และทายาท)

            ๔. สำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของ (ผู้เสียชีวิต ประทับตราตาย) และทายาท

            ๕. สำเนาทะเบียนสมรส และใบหย่า (ถ้ามี)

            ๖. หนังสือแสดงเจตนาผู้รับโอนประโยชน์ และในกรณีไม่ได้แจ้งสิทธิ์ไว้ต้องติดต่อศาล เป็นผู้จัดการมรดก

            ๗. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรี) หรือหลักฐานเอกสารที่สหกรณ์ฯ ต้องการ

 

 

 

โดย admin วันที่ 26 ม.ค. 2564

ข่าวประกาศ