ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

            การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด มีความมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนให้ได้เรียนต่อ ตามกำลังความสามารถ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จำกัด จะให้ทุนการส่งเสริมแก่บุตรสมาชิก เป็นประจำทุกปีตามกำลังเงินของสหกรณ์ฯ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการจะเป็นผู้กำหนดประเภทของทุน  จำนวนทุนและจำนวนเงินโดยจะประกาศเป็นปีๆ ไป

            ทุนการศึกษา เป็นทุนที่สหกรณ์ฯ พิจารณาให้แก่บุตรสมาชิกเฉพาะปีการศึกษานั้น ๆ และไม่ผูกพันในปีต่อไปแบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ

            ๑. ทุนระดับปฐมวัย          ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท

            ๒. ทุนระดับประถมศึกษา  ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท

            ๓. ทุนระดับมัธยมศึกษา    ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท

            ๔. ทุนระดับอุดมศึกษา     ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

๑. ผู้ขอรับทุนต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรีจำกัด

๒. ผู้ขอรับทุนต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชนตามชั้น และปีการศึกษาที่สหกรณ์ฯ กำหนด

๓. ผู้ขอรับทุนต้องมีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร บิดามารดา เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะให้การศึกษา และไม่เป็นผู้ที่กำลังได้รับทุนการศึกษาอื่นใดอยู่แล้ว

๔. สมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้ยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรจะต้องไม่อยู่ระหว่างการผิดนัดชำระหนี้ของสหกรณ์ฯ ทุกประเภท

๕. ผู้ขอรับทุนต้องยื่นเรื่องขอรับทุนพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆภายในระยะเวลาที่สหกรณ์ฯ กำหนด

            ๖. วิธีดำเนินการคัดเลือกให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์

๗. สมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษาบุตร เมื่อได้รับทุนแล้วจะต้องเว้นการขอรับทุนไป ๓ ปีการศึกษา

            ๘. การพิจารณาให้ทุนของคณะกรรมการดำเนินการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดผู้ใดจะอุทธรณ์หรือฟ้องร้องมิได้

 

เอกสารหลักฐานผู้สมัครขอรับทุนต้องยื่นประกอบการขอรับทุน ดังนี้

๑. ใบสมัครขอรับทุน (ตามแบบของสหกรณ์ฯ) พร้อมทั้งคำรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา

            ๒. หนังสือรับรองแสดงผลการเรียนของปีการศึกษาที่ผ่านมา

            ๓. สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกและบุตรที่ขอรับทุนการศึกษา ๑ ฉบับ

            ๔. ผู้ขอรับทุนจะได้รับการพิจารณาทุนเพียงประเภทเดียวเท่านั้น

หมายเหตุ : ผู้ขอรับทุนต้องยื่นเรื่องขอรับทุนพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ภายในระยะเวลาที่สหกรณ์ฯ  กำหนด

 

โดย admin วันที่ 26 ม.ค. 2564

ข่าวประกาศ