เงินสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต พ.ศ.๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘

            เมื่อสมาชิกเสียชีวิต ทายาทผู้มีสิทธิ์ให้ยื่นคำร้องต่อสหกรณ์ภายในกำหนด ๑ ปี เมื่อได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วสหกรณ์ จะสั่งจ่ายเงินให้แก่ทายาทตามที่ระบุสิทธิ์ ซึ่งเงินสวัสดิการนี้นับตามจำนวนปีของการเป็นสมาชิก

สมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินสวัสดิการ ดังนี้

            ๑. เป็นสมาชิก ๑ - ๕ ปี                       ได้รับ   ๔๐,๐๐๐ บาท

            ๒. เป็นสมาชิก ๕ ปีขึ้นไปถึง ๗ ปี         ได้รับ   ๕๐,๐๐๐ บาท

            ๓. เป็นสมาชิก ๗ ปีขึ้นไปถึง ๙ ปี         ได้รับ    ๖๐,๐๐๐ บาท

            ๔. เป็นสมาชิก ๙ ปีขึ้นไปถึง ๑๑ ปี        ได้รับ   ๗๐,๐๐๐ บาท

            ๕. เป็นสมาชิก ๑๑ ปีขึ้นไปถึง ๑๓ ปี      ได้รับ   ๘๐,๐๐๐ บาท

            ๖. เป็นสมาชิก ๑๓ ปีขึ้นไปถึง ๑๕ ปี      ได้รับ   ๙๐,๐๐๐ บาท

            ๗. เป็นสมาชิก ๑๕ ปีขึ้นไปถึง ๑๗ ปี      ได้รับ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

            ๘. เป็นสมาชิก ๑๗ ปีขึ้นไปถึง ๑๙ ปี      ได้รับ ๑๑๐,๐๐๐ บาท

            ๙. เป็นสมาชิก ๑๙ ปีขึ้นไปถึง ๒๑ ปี       ได้รับ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

            ๑0. เป็นสมาชิก ๒๑ ปีขึ้นไปถึง ๒๓ ปี     ได้รับ ๑๓๐,๐๐๐ บาท

            ๑๑. เป็นสมาชิก ๒๓ ปีขึ้นไปถึง ๒๕ ปี     ได้รับ ๑๔๐,๐๐๐ บาท

            ๑๒. เป็นสมาชิก ๒๕ ปีขึ้นไป                  ได้รับ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

            กรณีสมาชิกผู้เสียชีวิตมีหนี้สินกับสหกรณ์ ให้สหกรณ์หักชำระหนี้ก่อน ส่วนที่เหลือจ่ายคืนให้กับบุคคลที่สมาชิกแสดงเจตนารมณ์ไว้

แนวปฏิบัติ  สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ที่เกี่ยวกับการปลงศพให้แก่ผู้มีรายชื่อระบุให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ หรือคู่สมรส หรือบุตรหรือบิดามารดา เป็นผู้รับตามลำดับ ภายในกำหนด ๑ ปีนับตั้งแต่วันถึงแก่กรรม เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิ์ในการรับเงินสงเคราะห์เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับการสงเคราะห์

            ๑. ใบมรณะบัตร

            ๒. หนังสือรับรองการตาย และใบชันสูตรพลิกศพ (ถ้ามี)

            ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ทั้งผู้เสียชีวิต และทายาท)

            ๔. สำเนาทะเบียนบ้าน  ทั้งของ (ผู้เสียชีวิต ประทับตราตาย และทายาท

            ๕. สำเนาทะเบียนสมรส และใบหย่า (ถ้ามี)

            ๖. หนังสือแสดงเจตนาผู้รับโอนประโยชน์ และในกรณีไม่ได้แจ้งสิทธิ์ไว้ต้องติดต่อศาลเป็นผู้จัดการมรดก

            ๗. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรี) หรือหลักฐานเอกสารที่สหกรณ์ฯ ต้องการ

 

 

 

โดย admin วันที่ 26 ม.ค. 2564

ข่าวประกาศ