การสงเคราะห์สมาชิกที่ออกจากราชการ

หรืองานประจำโดยเหตุอันควรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จำกัด ผู้ออกจากราชการ หรืองานประจำโดยเหตุอันควร สมควรได้รับเงินสงเคราะห์ทางการเงินดังต่อไปนี้

 เป็นสมาชิก ๕ ปี ขึ้นไป ได้รับเงิน ๕,๐๐๐ บาท

            เป็นสมาชิก ๑๐ ปี ขึ้นไป ได้รับเงิน ๖,๐๐๐ บาท

            เป็นสมาชิก ๑๕ ปี ขึ้นไป ได้รับเงิน ๘,๐๐๐ บาท

            เป็นสมาชิก ๒๐ ปี ขึ้นไป ได้รับเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

แนวปฏิบัติ ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการระเบียบนี้ให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นความจำนงขอรับเงินตามระเบียบนี้ภายใน ๙๐ วัน นับจากที่ออกจากราชการหรืองานประจำโดยเหตุอันควร โดยมีเอกสาร

หลักฐานหนังสือขอรับเงินตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

หมายเหตุ สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ ตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกของสมาชิกนั้น

เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับการสงเคราะห์

            ๑. แบบขอรับการสงเคราะห์ของสหกรณ์

๒. หนังสือรับรองจากต้นสังกัด

๓. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่ง

โดย admin วันที่ 25 พ.ค 2560

ข่าวประกาศ