สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้สูงอายุพ.ศ. ๒๕๖๓

       สหกรณ์จะมอบของขวัญให้สมาชิกผู้สูงอายุเป็นหุ้นของสหกรณ์ฯ จำนวน ๗๐ หุ้น ในเดือนเกิดเป็นประจำทุกปีแก่สมาชิกที่เข้าเป็นสมาชิกหลังระเบียบนี้ใช้บังคับ และมีอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องกัน 10 ปีขึ้นไป สมาชิกสหกรณ์ฯที่มีอายุ ๖0 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

       หุ้น ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด มอบให้สมาชิกในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดเป็นประจำทุกปี สำหรับสมาชิกที่เกิดในวันที่ ๒๙กุมภาพันธ์ สหกรณ์ฯจะมอบของขวัญในเดือนเกิด

      สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินค่าหุ้นวันเกิดได้จากใบเสร็จสหกรณ์ฯในเดือนถัดไป

 

โดย admin วันที่ 26 ม.ค. 2564

ข่าวประกาศ