โครงการสหกรณ์ชื่นใจ

(สมาชิกที่อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป กู้เงินได้ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท)

สำหรับสมาชิกที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป สามารถกู้เงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตกองทุน ๕๐ ปีสหกรณ์ฯ มาใช้ก่อน โดยสหกรณ์ฯจะให้กู้ได้ปีละ ๑ ครั้ง ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท สมาชิกท่านหนึ่งๆกู้ได้ไม่เกิน ๑๐ ครั้ง (ยอดกู้ดูจากจำนวนอายุสมาชิก) ตามอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันจะหักในวันที่รับเงินกู้ครั้งเดียว และไม่ต้องเรียกเก็บรายเดือน สหกรณ์ฯจะได้เงินชำระคืนต่อเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมเท่านั้น โดยจะหักจากเงินสวัสดิการที่สมาชิกผู้นั้นพึงได้จากสหกรณ์ฯในวันที่ทายาทมายื่นคำร้องขอรับเงินสวัสดิการจากสหกรณ์ฯ

แนวปฏิบัติ      - สมาชิกที่จะเข้าโครงการยื่นคำร้องตามที่สหกรณ์ฯกำหนด

                        - สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ ไม่มีสิทธิในโครงการนี้

เอกสารหลักฐานประกอบการขอกู้

            ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน          จำนวน ๒ ใบ (ผู้เข้าโครงการ)

            ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน                         จำนวน ๑ ใบ (ผู้เข้าโครงการ)

            ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน           จำนวน ๑ ใบ (ทายาท)

            ๔. สำเนาทะเบียนบ้าน                          จำนวน ๑ ใบ (ทายาท)

โดย admin วันที่ 26 ม.ค. 2564

ข่าวประกาศ