การสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติภัย

            สมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ประสบอุบัติภัยต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ประสบภัย สหกรณ์จ่ายเงินสงเคราะห์ประสบภัยให้แก่สมาชิกรายละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

เมื่อสมาชิกประสบภัย ให้สมาชิกแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งแนบหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านที่เขตหรืออำเภอรับรองหนังสือรับรองประสบภัยของส่วนราชการ และรูปถ่าย ที่อยู่อาศัยที่ประสบภัย ถึงคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาการขอรับเงินสงเคราะห์ภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประสบอุบัติภัย เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิในการขอรับเงินสงเคราะห์

            ทั้งนี้หากบ้านที่ประสบภัยมีสมาชิกพักอาศัยอยู่รวมกันหลายคน ก็พิจารณาให้แก่สมาชิกผู้ทรงสิทธิเจ้าบ้าน หรือผู้เป็นเจ้าบ้านมอบหมายอำนาจให้บุคคลใดเป็นผู้รับเงินแทนเพียง

รายเดียวเท่านั้น

เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับการสงเคราะห์

            ๑. หนังสือขอรับเงินสงเคราะห์ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

 ๒. หลักฐานประกอบจากสำนักงานเขต อำเภอประชาสงเคราะห์หรือส่วนราชการท้องถิ่น

๓.สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่ง

            ๔. สำเนาทะเบียนบ้าน

 ๕. เอกสารอื่นตามที่สหกรณ์เห็นสมควร เช่น ภาพถ่ายในส่วนของสิ่งปลูกสร้างที่ประสบอุบัติภัย

โดย admin วันที่ 25 พ.ค 2560

ข่าวประกาศ