อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
                                 เริ่มวันที่ 19 สิงหาคม 2563
 
เงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา ร้อยละ    1.25  บาท ต่อปี
เงินฝากหนึ่งแสนบาทรับดอกเบี้ยรายเดือน 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3 เดือน ร้อยละ    1.75 บาท ต่อปี
ฝากเงินตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 6 เดือน ร้อยละ    2.50 บาท ต่อปี
ฝากเงินตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 9 เดือน ร้อยละ    2.75 บาท ต่อปี
ฝากเงินตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป  
ประกาศ  ณ วันที่  18 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
เงินฝากออมทรัพย์พูนทรัพย์ 24 เดือน
ฝากตั้งแต่ 500 – 25,000 บาท ฝากเท่ากันทุกเดือน อัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี (ระยะเวลาเปิดรับฝาก เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป)
     
 

การรับฝากเงิน

                   การรับฝากเงิน สมาชิกฝากเงินได้คนละไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อคน/ต่อเดือน

 

การเบิกถอนเงินฝากของสมาชิก

                   ถอนไม่เกิน  500,000 บาท  ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

                   ถอนตั้งแต่     500,001 – 1,000,000      บาท           แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย        1   วันทำการ

                   ถอนตั้งแต่  1,000,001 – 5,000,000      บาท           แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย        3   วันทำการ

                   ถอนตั้งแต่  5,000,001 – 10,000,000    บาท           แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย        4   วันทำการ

                   ถอนตั้งแต่  10,000,001  บาทขึ้นไป                         แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย        5   วันทำการ

 

                           ให้บริการฝาก-ถอนเงินทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.00 น. 
                                       ถอนตั้งแต่ 300,001 บาทขึ้นไป (รับเป็นเช็ค)

การถอนเงินฝากก่อนครบกำหนด  

                ให้คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา (ร้อยละ 1.25 บาท ต่อปี)

 

         ประกาศ  ณ วันที่  18 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป

 
 
 
สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินฝากเข้าบัญชีสหกรณ์ ท่านสามารถโอนเงินผ่านบัญชีของสหกรณ์ที่ธนาคารต่าง ๆ ตามรายชื่อธนาคารและ เลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้ 
 
ธนาคารกรุงไทย                สาขานนทบุรี                           เลขที่   108-1-37285-0
 
เพื่อประโยชน์ของสมาชิก หากท่านโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯแล้ว  
กรุณาส่งใบนำฝาก ( เขียนชื่อ , เลขสมาชิก, เบอร์ติดต่อกลับ, ฝากเข้าบัญชีหรือชำระหนี้ ) 
หรือโทรแจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ทุกครั้ง  และเก็บใบนำฝากไว้จนกว่าจะได้รับใบเสร็จตัวจริง
โทร. 02-5252931, 02-5254270, 02-9698202  ต่อ 127, 129, 135 , 114
ID Line การเงิน : @ntbcoop_m 
 

การเงินปิดรับ-จ่ายเงินฝาก เวลา 15.00 น.

รับฝากเซ็ค "สั่งจ่าย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด" รับก่อน เวลา 12.00 น.

 

               ให้บริการฝาก-ถอนเงินทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.00 น. 
             ถอนตั้งแต่ 300,001 บาทขึ้นไป (รับเป็นเช็ค)
โดย admin วันที่ 29 พ.ย. 2566

ข่าวประกาศ