ประวัติความเป็นมา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด โดยกระทรวงศึกษาธิการให้การศึกษาจังหวัดนนทบุรี มี นายจำรัส สักรวัตร เป็นศึกษาธิการ เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้ง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2503 โดยใช้ชื่อว่า "สหกรณ์ครูนนทบุรี จำกัดสินใช้" ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25มกราคม 2503 มีคณะกรรมการดำเนินการ 15 คน โดยมีนายจำรัส สักรวัตร เป็นประธานกรรมการ เรื่องประชุมที่สำคัญในวันนั้นคือ ประธานแจ้งว่า สหกรณ์ได้จดทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2503 เลขทะเบียนที่ 35/10945 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2503 เริ่มให้กู้สามัญ 2 ราย ๆ ละ 2,000 บาท
 
    ในรอบ 1 ปี ที่จัดตั้ง มีสมาชิก 489 คน จากข้าราชการครู 830 คน คิดเป็นร้อยละ 58.92 ยังไม่เป็นสมาชิก 341 คน
 
    สหกรณ์ได้เปลี่ยนชื่อจาก สหกรณ์ครูนนทบุรี จำกัดสินใช้ เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2512 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2511 ลงวันที่ 22 เมษายน 2512 ในขณะนั้นได้เพิ่มคณะกรรมการดำเนินการเป็น 18 คน และให้กู้สามัญได้ไม่เกิน 8,000 บาท
    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี เคยอาศัยอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เป็นที่ทำการในระยะแรก  ต่อมาคณะกรรมการอนุมัติให้ซื้ออาคารพาณิชย์ 2 คูหา ในราคา 1.5 ล้านบาทเป็นที่ทำการ
    ปัจจุบัน สหกรณ์โดยคณะกรรมการดำเนินงานโดยความเห็นชอบของสมาชิกอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อที่ดิน และก่อสร้างสำนักงานใหม่ ในวงเงิน 35 ล้านบาท และได้สร้างแล้วเสร็จ เปิดทำการในวันที่ 27 มกราคม 2538 อาคารนี้ตั้งอยู่เลขที่ 776 ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี เป็นอาคาร 4 ชั้น บนพื้นที่ 231 ตารางวา ประกอบด้วยชั้นจอดรถ  ชั้น 2 เป็นสำนักงาน ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 เป็นห้องประชุมคณะกรรมการ ห้องประธาน ห้องกรรมการบริหาร และห้องทำงานของกรรมการเงินกู้ ห้องทำงานฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายข้อมูลฯ ฝ่ายบัญชีส่วนชั้น 4 เป็นห้องประชุมเอนกประสงค์ขนาดบรรจุได้ 300 คนมีไว้เพื่อจัดบริการสมาชิก
รายนามประธานกรรมการดำเนินการตั้งแต่ เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันมีดังนี้  
ที่ ชื่อ ปี พ.ศ.
1 นายจำรัส สักรวัตร 2503-2513
2 นายรัตน์ มูลศาสตร์ 2514-2515
3 นายบุญส่ง พุทธประเสริฐ 2516-2518
4 นายสุทัศน์ วงศ์นิมิตร 2519-2520
5 นายองอาจ อาจองค์ 2521-2522
6 นายประกอบ มิ่งเมือง 2523
7 นายองอาจ 2524
8 นายณรงค์ อนันตรังสี 2525-2528
9 นายจำรูญ เกียรติมงคล 2529-2530
10 นายสิทธิ์ จัยสิทธิ์ 2531-2532
11 นายชุมพล ศรีปัญญา 2533-2535
12 นายจำนง แป้นเจริญ 2536-2541
13 นายกมล นกแย้ม 2542
14 นายนรากร ไหลหลั่ง 2543-2546
15 นายธวัช สวนคล้าย 2547-2550
16 นายนรากร ไหลหลั่ง 2551-2552
17 นายเอนก เนียมเทศ 2553-2554
18 นายบัณฑิตย์ กองกูล 2555-2558
19 ดร.ชูชาติ   กาญจนธนชัย 2559-2562
20 นายเอนก   ล่วงลือ 2563


 

     ตำแหน่งผู้จัดการ เมื่อเริ่มก่อตั้ง นายศิลปชัย รอดอินทร์ เลขานุการได้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ โดยรับราชการเป็นครูช่วยราชการอยู่ และได้ลาออกจากราชการครูเมื่อปี 2517มาเป็นผู้จัดการ จนถึงเดือน กันยายน 2520

     ต่อมานายนคร ลำลองรัตน์ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนการศึกษา เลขานุการได้ทำหน้าที่ผู้จัดการตั้งแต่ วันที่  1 ตุลาคม 2519 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2521 และนายทองอยู่ ฮวดศรี ได้รับตำแหน่งต่อจากนายนคร ลำลองรัตน์ จนถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2541 เกษียณอายุ   ต่อจากนั้นนายวิถี วงศ์เพ็ชร์ เป็นผู้จัดการและเกษียณอายุในปี 2555  ปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด มี ดร.เอนก  ล่วงลือ เป็นประธานกรรมการฯ และนายมานัส   บรรจงใหม่ เป็นผู้จัดการและได้เกษียณอายุในปี 2561  และในปี 2561 - 2564 นางจันทณีย์ น้อยพรหม เป็นผู้จัดการสหกรณ์ฯ และในเดือนมิถุนายน 2564 มีมิติในที่ประชุมมอบหมายให้นายอธิชาติ สวัสดี รองประธานกรรมการคนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด คนต่อมา

 

โดย admin วันที่ 02 ต.ค. 2564

ข่าวประกาศ