1.  ด้านการบริหารจัดการ
  1.1  จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ  ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
  1.2   เน้นการมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีมในการบริหารจัดการ
  1.3   บริหารจัดการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ประหยัด  ซื่อสัตย์
  1.4   ปรับปรุงข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
  1.5   ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้สมาชิกทราบอย่างรวดเร็ว และทั่วถึง
  1.6   สร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับสมาชิกและบุคลากรในองค์กร
 
2.  ด้านบุคลากร
  2.1   พัฒนาสมาชิกและบุคลากรให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ในบทบาทหน้าที่
  2.2   สมาชิก และบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการสหกรณ์ฯ
 
3.   ด้านการบริการ
  3.1   ให้บริการแก่สมาชิกด้วยความเต็มใจ  เป็นธรรมและทั่วถึง
  3.2   ปรับปรุงและลดขั้นตอนในการให้บริการ                                                                                         
  3.3   ส่งเสริม  สนับสนุนบุคลากร  และหน่วยงานทางการศึกษา
โดย admin วันที่ 20 เม.ย. 2560

ข่าวประกาศ