วิธีการสหกรณ์จะช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐิจ
และสังคมของมวลสมาชิก ให้มีความกินดีอยู่ดีและมีสันติสุข 
โดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
โดย admin วันที่ 20 เม.ย. 2560

ข่าวประกาศ