1. ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2566

 2. ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2566 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

 3. ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2566 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567

 4. ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2566 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567

 5. นโยบายและระเบียบวิธการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง

 6. ระเบียบว่าด้วย การปรับโครงสร้างหนี้และการประนอมหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2567 

 7. ระเบียบว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนแก่ตัวแทนหักเงินนำส่งให้สหกรณ์ พ.ศ. 2563

 8. ระเบียบว่าด้วย การรับเข้าเป็นสมาชิก พ.ศ. 2567                                               

 9. ระเบียบว่าด้วย การรับสมัครสมาชิกที่ลาออกหรือถูกให้ออกจากสหกรณ์ไปแล้ว กลับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ พ.ศ.2563

 10. ระเบียบว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2562

 11. ระเบียบว่าด้วย การรับสมัครสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2567

 12. ระเบียบว่าด้วย การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2558      

 13. ระเบียบว่าด้วย การสรรหาประธานและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

 14. ระเบียบว่าด้วย การสรรหาประธานและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จำกัด พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564

 15.  ระเบียบว่าด้วย ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 

 16. ระเบียบว่าด้วย ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2544    

 17. ระเบียบว่าด้วย ค่าตอบแทนของที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2544 

 18. ระเบียบว่าด้วย การเลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี พ.ศ. 2544         

 19. ระเบียบว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2567 

 20. ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2558                                                                    

 21. ระเบียบว่าด้วย การกู้ยืมเงินโดยวิธีการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ. 2549                                                                 

 22. ระเบียบว่าด้วย การพักชำระหนี้ กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) พ.ศ. 2564  

 23. ระเบียบว่าด้วย การปรับโครงสร้างหนี้และการประนอมหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2564  

 24. ระเบียบว่าด้วย การผิดนัดชำระหนี้และขาดส่งเงินงวดชำระหนี้ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ 2563

 25. ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ พ.ศ. 2561

 26. ระเบียบว่าด้วย   สวัสดิการสมาชิก “โครงการสหกรณ์ชื่นใจ 1 ” พ.ศ. 2563

 27. ระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณะประโยชน์ พ.ศ. 2555

 28. ระเบียบว่าด้วย ทุนสะสมเพื่อพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ. 2565

 29. ระเบียบว่าด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด พ.ศ. 2559

 30. ระเบียบว่าด้วย การสงเคราะห์สมาชิกออกจากราชการงานประจำโดยเหตุอันควร พ.ศ.2552

 31. ระเบียบว่าด้วย การสงเคราะห์สมาชิกผู้สูงอายุ พ.ศ. 2563                                                  

 32. ระเบียบว่าด้วย เงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม (กองทุน 10 ล้านบาท) พ.ศ. 2563     

 33. ระเบียบว่าด้วย กองทุนสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558

 34. ระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์สมาชิก กรณีสิ่งปลูกสร้างประสบอุทกภัย วาตภัยและภัยพิบัติอื่นๆ พ.ศ. 2556

 35. ระเบียบว่าด้วย เงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก กรณีสิ่งปลูกสร้างประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยและภัยพิบัติอื่นๆ พ.ศ. 2563

 36. ระเบียบว่าด้วย โครงการเอื้ออาทรต่อชุมชน พ.ศ. 2559    

 37. ระเบียบว่าด้วย การเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสาร พ.ศ. 2556               

 38. ระเบียบว่าด้วย การรับ-จ่าย และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2556    

 39. ระเบียบว่าด้วย การรับ-จ่าย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2556 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 พ.ศ.2563                       

 40. ระเบียบว่าด้วย การใช้ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด พ.ศ. 2559                 

 41. ระเบียบว่าด้วย  การใช้เงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ที่ถูกฟ้องร้องดำเนินการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต พ.ศ. 2558 

 42. ระเบียบว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

โดย admin วันที่ 12 มิ.ย. 2567

ข่าวประกาศ