หนังสือกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ (พ.)

- พิมพ์เอกสารสัญญาลงในกระดาษ A4
- คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ และ ตารางเงินกู้พิเศษ ให้พิมพ์ด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน 1 แผ่น
- คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ (เอกสารหน้า 1-2) ให้พิมพ์ด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน 1 แผ่น
- บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (เอกสารหน้า 3) ให้พิมพ์จำนวน 1 แผ่น
- หนังสือยินยอมผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เอกสารหน้า 4) ให้พิมพ์จำนวน 1 แผ่น
- รูปถ่ายสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน และ รูปถ่ายที่ดิน ให้พิมพ์จำนวน 2 แผ่น
- แผนผังแสดงที่ตั้งของที่ดินโดยสังเขป ให้พิมพ์จำนวน 1 แผ่น

 

โดย admin วันที่ 25 เม.ย. 2560

ข่าวประกาศ