หนังสือกู้เงินกรณีพิเศษเพื่อชำระดอกเบี้ยสูงของสมาชิก (กพ.)
 
- พิมพ์เอกสารสัญญาลงในกระดาษ A4
- เอกสารประกอบการกู้เงิน กรณีพิเศษเพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยสูงของสมาชิก (เอกสารหน้า 1) และ ตารางกู้เงินกรณี
พิเศษเพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยงสูง (เอกสารหน้า 2) ให้พิมพ์ด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน 1 แผ่น
- คำขอกู้เงินกรณีพิเศษเพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยสูงของสมาชิก (เอกสารหน้า 3) ให้พิมพ์จำนวน 1 แผ่น
- หนังสือสัญญากู้กรณีพิเศษเพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยสูง (เอกสารหน้า 4–5) ให้พิมพ์ด้านหน้าและด้านหลัง
จำนวน 2 แผ่น
- หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้กรณีพิเศษเพื่อชำระดอกเบี้ยสูง (เอกสารหน้า 6-7) ให้พิมพ์ด้านหน้าและด้านหลัง
โดยให้พิมพ์ตามจำนวนผู้ค้ำประกัน เช่น ขอกู้จำนวน 500,000 บาท ผู้ค้ำประกัน 3 คน ต้องพิมพ์เอกสารหน้า 6-7
จำนวน 3 แผ่น (ผู้ค้ำประกัน 1 คนต่อ เอกสาร 1 แผ่น)
- หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการต้นสังกัดหักชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์(เอกสารหน้า 8) ให้พิมพ์ จำนวน 3 แผ่น
 
โดย admin วันที่ 25 เม.ย. 2560