หนังสือกู้เงินสามัญ (ส.)
 
- พิมพ์เอกสารสัญญาลงในกระดาษ A4
- คำร้องขอกู้เงินสามัญ (เอกสารหน้า 1-2) ให้พิมพ์ด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน 1 แผ่น
- หนังสือสัญญากู้เงินสำหรับเงินกู้สามัญ (เอกสารหน้า 3-4) ให้พิมพ์ด้านหน้าและด้านหลัง จ านวน 2 แผ่น
- หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ (เอกสารหน้า 5-6) ให้พิมพ์ด้านหน้าและด้านหลัง พิมพ์ตามจำนวนผู้ค้ำประกัน
เช่น ขอกู้จำนวน 500,000 บาท ผู้ค้ำประกัน 3 คน ต้องพิมพ์เอกสารหน้า 5–6 จำนวน 3 แผ่น
(ผู้ค้ำประกัน 1 คนต่อ เอกสาร 1 แผ่น)
- หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการต้นสังกัดหักชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์(เอกสารหน้า 7) ให้พิมพ์ จำนวน 3 แผ่น
โดย admin วันที่ 16 ต.ค. 2560

ข่าวประกาศ