วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด จัดโครงการประชุมสัมมนา "แนวทางการปฎิบัติตามกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564" ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครุนนทบุรี จำกัด

โดย admin วันที่ 31 มี.ค 2564