ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดที่ดิน ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา (สำนักงานบังคับคดี)

โดย admin วันที่ 31 มี.ค 2565

Lot ปทุมธานี ชุด 2 ลำดับที่ 13

Lot อย.2 ชุด อย.2/65 ลำดับที่ 80

Lot นนทบุรี 5 ชุด 1 ลำดับที่ 148

Lot 04/65 ชุด - ลำดับที่ 144

Lot นนทบุรี 7ชุด 1 ลำดับที่ 83

Lot 4 ชุด สบก.4 ลำดับที่ 15

Lot วันเสาร์ ชุด 1 ลำดับที่ 165

Lot นนทบุรี 3 ชุด 1 ลำดับที่ 169

Lot นนทบุรี 3 ชุด 1 ลำดับที่ 78

Lot นนทบุรี 3 ชุด 1 ลำดับที่ 169

Lot วันเสาร์ 1 ชุด 1 ลำดับที่ 28

Lot มหกรรม 10 ปี ชุด 1 ลำดับที่ 55

Lot มหกรรม 10 ปี ชุด 1 ลำดับที่ 77

Lot นนทบุรี 8 ชุด 1 ลำดับที่ 84

Lot 2 หางเหลือง ลำดับที่ 15

Lot นนทบุรี 10 ชุด 1 ลำดับที่ 4

Lot นม16มีนา ชุด 1 ลำดับที่ 67

Lot สฏ3 ชุดที่ 1 ลำดับที่ 172

Lot นนทบุรี 9 ชุด 1 ลำดับที่ 170

Lot นนทบุรี 7 ชุด 1 ลำดับที่ 83

Lot นนทบุรี 11 ชุด 1 ลำดับที่ 58

Lot ปทุมธานี ชุด 8 ลำดับที่ 66

Lot ปทุมธานี ชุด 8 ลำดับที่ 58